Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 13/14-2-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                                                  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  5/2020

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2019

 

ΘΕΜΑ:  Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 

          Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος (Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Μεγαλόπολης), μετά  την  αριθ. πρωτ. 10/10-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  6, ήτοι:   

                  Παρόντες                                                                                  Απόντες

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος Κουρουνιώτης Βασίλειος
  2. Σιέμπος Δημήτριος
  3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
  4. Κυριακόπουλος Αντώνης
  5. Κουρής Ηλίας
  6. Χίνης Βασίλειος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Πίσπα Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Παραδεισίων κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου  Τοπ. Κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης», και ανέφερε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα αυτό ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος σύμφωνα με την 399/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εκχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα Διαχείρισης των κληροδοτημάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τα κληροδοτήματα τα οποία αποτελούν Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν ίδιον προϋπολογισμό και απολογισμό δι’ έκαστο εκτελούμενο σκοπό.

           Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν 4182/2013 και του άρθρου 6 παρ.4α του Ν. 2539/97, στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου.

 Έλλειψη τοπικού συμβουλίου, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας της Τ. Κ. Παραδεισίων  ο οποίος έχει επίσης προτείνει τα αναγραφόμενα έργα.

Συνεπώς τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη τους τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, τα οικονομικά στοιχεία, τις  φορολογικές υποχρεώσεις, τις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του κληροδοτήματος, καθώς και τις προτάσεις του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, θα πρέπει να προβούν στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης.  

Ο προϋπολογισμός θα υποβληθεί για έγκριση στην Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης ως εξής:

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

-Α΄    Ε   Σ   Ο   Δ   Α-

 

 

 

 

 

1.

Ε Σ Ο Δ Α

1.1

Μισθώματα έτους 2020 α΄ ακινήτου (230 τ.μ.)  στην Καλλιθέα  Αττικής, της οδός Δημοσθένους 190 (12 μήνες* Μηνιαίο  Μίσθωμα  1.100,00€)

13.200,00 €

1.2

Μισθώματα έτους 2020 β΄ ακινήτου ( 143 τ.μ.)  στην Καλλιθέα  Αττικής, οδός Δημοσθένους 190 (10 μήνες* Μηνιαίο  Μίσθωμα  940,00€)

9.400,00 €

1.3

Μισθώματα έτους 2020 γ΄ ακινήτου (κτίριο πρώην δημοτικού σχολείου, στα Παραδείσια Μεγαλόπολης) (12  μήνες*402,00 €  Μηνιαίο  Μίσθωμα)

4.824,00 €

1.4

Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων)

100,00 €

1.5

Έσοδα υπέρ Τρίτων (Χαρτόσημο Ενοικίου)

 

 

1.5.1

Χαρτόσημο ενοικίου γ΄ ακινήτου (κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραδεισίων)  3,6% 

173,66 €

 

1.5.2.

Χαρτόσημο ενοικίου (3,6%)  α΄ καταστήματος (230 τ.μ.)  στην Καλλιθέα

475,20 €

 

1.5.2.

Χαρτόσημο ενοικίου (3,6%)  β΄ καταστήματος (143 τ.μ.)  στην Καλλιθέα

338,40 €

1.6

Οφειλόμενα μισθώματα  & τέλη χαρτοσήμου  ΤΕΡΝΑ

677,25 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Α 1.1 – Α 1.6 :

29.188,51 €

1.7

Οφειλόμενα μισθώματα από 2011-2012 ακινήτου  στα  Παραδείσια  (κτίριο  στέγασης  Ιατρείου)

1.238,90 €

1.8

Είσπραξη οφειλών από μισθωτές των ακινήτων Δημοσθένους 190, στην Καλλιθέα Αττικής σύμφωνα με την 2129/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (με συνυπολογισμό των τόκων υπέρ ημερίας )

244.387,37 €

ΣΥΝΟΛΟ Α :

304.003,30 €

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ  ΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ

304.003,30 €

ΧΡΗΜΑΤ.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΟΙΚΟΝ.  ΕΤΟΥΣ  2019

168.852,68 €

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ

472.855,98 €

 

-Β΄    Ε   Ξ   Ο   Δ   Α

 

 

 

 

 

1. ΔΑΠΑΝΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

1.1

Απόδοση φόρου εισοδήματος του οικ.  έτους 2019 (29%)

7.952,96 €

1.2

Έξοδα υπέρ τρίτων -απόδοση τέλη χαρτοσήμου του οικ. έτους 2019

987,26 €

1.3

ΕΝΦΙΑ οικ. έτους 2019

3.344,00 €

1.4

Αμοιβή λογιστή για σύνταξη ισολογισμών για το έτος 2019

500,00 €

1.5

Αμοιβή λογιστή για σύνταξη ισολογισμών για τα έτη 2016, 2017, 2018

1.500,00 €

1.6

Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές  υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

3.000,00 €

1.7

Δημοσιεύσεις

500,00 €

1.8

Μνημόσυνο δωρητή 

400,00 €

1.9

Λοιπές δαπάνες διοίκησης

500,00 €

1.10

Δημοσιεύσεις (συνεχιζόμενο 2019) (από το αποθεματικό)

208,32 €

1.11

Απόδοση φόρου εισοδήματος ετών 2016- 2018 (από το αποθεματικό)

15.419,68 €

1.12

Έξοδα υπέρ τρίτων -απόδοση τέλη χαρτοσήμου ετών 2016- 2018 (Παραδείσια 2016-2019, Καλλιθέα 2016-31/5/2017)  (από το αποθεματικό)

1.393,19 €

1.13

ΕΝΦΙΑ οικ. ετών 2014-2018  (από το αποθεματικό)

17.531,72 €

1.14

Έξοδα συντήρησης της περιουσίας του κληροδοτήματος (από το αποθεματικό)  

 

 

1.14.1

Μεταφορά προτομής δωρητή από το δημοτικό σχολείο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων  

1.500,00 €

 

1.14.2

Κατασκευή υπόστεγου- πέργκολας στην είσοδο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Παραδεισίων

2.000,00 €

 

1.14.3

Αντικατάσταση κουφωμάτων ισογείου του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Τοπ. Κοινότητας  Παραδεισίων) 

25.000,00 €

 

1.14.4

Ολοκλήρωση εξωτερικής σκάλας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Παραδεισίων

1.000,00 €

 

1.14.5

Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στο στηθαίο πίσω από το κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Παραδεισίων και στην σκάλα εισόδου

1.500,00 €

 

1.14.6

Βάψιμο κτιρίου εσωτερικά & εξωτερικά του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Παραδεισίων

5.000,00 €

 

1.14.7

Τοποθέτηση υδρορροών σε όλες τις πλευρές του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Παραδεισίων.

2.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β. 1  :

91.737,13 €

 

2. ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΣΚΟΠΩΝ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Καθαρά έσοδα: Έσοδα 1.1 έως 1.6 μείον Έξοδα Β.1.1 έως Β.1.9

(29.188,51 €-18684,22 €=10.504,29€)

2.1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΝΕΩΝ)

Διάθεση ποσοστού 30% των καθ. Εσόδων έτους 2020

 

2.1.2

Διάθεση ποσοστού 15% των καθ. Εσόδων έτους 2020  για τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Γυμνασίου,  Λυκείου που αποφοίτησαν τα έτη 2019

1.575,64 €

 

2.1.3

Διάθεση ποσοστού 15% των καθ. Εσόδων έτους 2020  για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών έτους 2019

1.575,64 €

2.2

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Προκηρύχθήσες 2019 -Σε εξέλιξη

 

 

2.2.1

Διάθεση ποσοστού 15% των καθ. Εσόδων έτους 2019  για τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Γυμνασίου,  Λυκείου που αποφοίτησαν τα έτη 2016, 2017, 2018 (από το αποθεματικό)- Σε εξέλιξη

5.585,62 €

 

2.2.2

Διάθεση ποσοστού 15% των καθ. Εσόδων έτους 2019  για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών έτους (από το αποθεματικό)- Σε εξέλιξη

5.585,62 €

2.3

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ) από το αποθεματικό

 

 

2.3.1

Χορήγηση υποτροφίας σε εκλεγμένη υπότροφο – φοιτήτρια ανωτάτης σχολής ακαδ. έτους 2017 – 2018 (4ο έτος)

1.467,35 €

2.4

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 

 

Διάθεση ποσοστού 40% των καθ. Εσόδων 2020

4.201,72  € 

2.5

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΕΡΓΩΝ (Διάθεση υπολοίπων παρελθόντων ετών)

 

 

2.5.1

Διάθεση υπολοίπου από χορήγηση υποτροφιών 2013-2014 προς χρήση κοινωφελών έργων στην κοινότητα για το έτος 2015 (βάση της ΚΥΑ 3638.1008/21-1-1983 «περί  Επωφελέστερης αξιοποίησης των εισοδημάτων κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου»)

30.208,87 €

 

2.5.2

Υπόλοιπο  από τη διάθεση του ποσοστού 40% των καθ. Εσόδων έτους 2007 και 2008 (18.800,00 €), για την εκτέλεση κοινωφελών έργων στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων, του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2007. (7.520,00 – 7.219,36 = 300,64) Σχετ. αποφάσεις: 267/10 Α.Δ.Ε., 257/10 Α.Δ.Σ. & 499/10 Α.Δ.Ε. (από το αποθεματικό) 

300,64 €

 

2.5.3

Υπόλοιπο από τη διάθεση του ποσοστού 40% των καθ. Εσόδων έτους 2008 (25.566,12 €) για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων, του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2008 (10.226,45 – 7.219,36 =  3.007,09) Σχετ. αποφάσεις 267/10 Α.Δ.Ε., 257/10 Α.Δ.Σ. & 500/10 Α.Δ.Ε. (από το αποθεματικό)

3.007,09 €

 

2.5.4

Διάθεση ποσοστού 40% των καθ. Εσόδων 2009-2014 για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων, Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2009 (από το αποθεματικό)

76.922,38 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 2:

126.228,86 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

222.167,71 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

250.718,27 €

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ

472.885,98 €

         

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020.

 Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                       Τα Μέλη

Υπογ/φή                                                                                                                              Υπογ/φές

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος ΔΕ

 

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο