Κατάρτιση – Ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Αθανασίου Π. Νικολόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 3/14-2-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2020

 

 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση – Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020,   του κληροδοτήματος Αθανασίου Π. Νικολόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης»

 

           Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος (Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Μεγαλόπολης), μετά  την  αριθ. πρωτ. 1/10-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  6, ήτοι:   

                  Παρόντες                                                                                  Απόντες

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος Κουρουνιώτης Βασίλειος
  2. Σιέμπος Δημήτριος
  3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
  4. Κυριακόπουλος Αντώνης
  5. Κουρής Ηλίας
  6. Χίνης Βασίλειος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Πίσπα Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Πίσπα Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση – Ψήφιση του προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Αθανασίου Νικολόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης» ανέφερε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα αυτό ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Αθανασίου Π. Νικολόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με την 399/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εκχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα Διαχείρισης των κληροδοτημάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το κληροδότημα Αθανασίου Π. Νικολόπουλου, σύμφωνα με την αριθμ. 3330/20-6-1962 δημόσια διαθήκη του Αθανασίου Π. Νικολόπουλου,  αφορά την διάθεση της περιουσίας  του διαθέτη στις σχολικές εφορείες δημοτικών και γυμνασίου Μεγαλόπολης, σε ποσοστό 40% σε κάθε μία και το υπόλοιπο 20%  να διατίθεται για τη συντήρηση της οικείας.

Το κληροδότημα διαχειριζόταν από τις σχολικές Επιτροπές έως τον 13-6-2014 όπου παρέδωσαν το σχετικό φάκελο στο Δήμο και επήλθε στη διαχείριση του Δήμου κατόπιν της αριθ. 283/2014 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής, του αριθμ. πρωτ. 21308/1595/26-3-14 έγγραφου της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δ/νσης Διοίκησης, Τμήμα τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και της αριθ. 433/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπου ορίζει ότι «ο αντίστοιχος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τόσο την κυριότητα, όσο και την διαχείριση της καταλειπόμενης υπέρ σχολείων της Πρωτοβάθμιάς & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κοινωφελούς περιουσίας (κινητής ή ακίνητης), ο οποίος προβαίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις διαχείρισης που αρμόζουν στη φύση της εκάστοτε, εν λόγω περιουσίας, ως κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βούληση του διαθέτη ή δωρητή».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013, κληροδοτήματα τα οποία αποτελούν Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν ίδιον προϋπολογισμό και απολογισμό δι’ έκαστο εκτελούμενο σκοπό.

Κατόπιν αυτού απαιτείται η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση – ψήφιση σχεδίου του προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2020, του κληροδοτήματος Αθανασίου Π. Νικολόπουλου υπέρ σχολείων της Πρωτοβάθμιάς & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

Για να προβούμε στην  κατάρτιση – ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020 πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, τα οικονομικά στοιχεία, τις  φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του κληροδοτήματος.

Η απόφαση θα αποσταλεί στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ως αρμόδια Αρχή, για έγκριση.  Κατόπιν της εγκρίσεως του προϋπολογισμού θα προβούμε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζουν και ψηφίζουν το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2020 του κληροδοτήματος Αθανάσιου Νικολόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης υπέρ σχολείων της Πρωτοβάθμιάς & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης, ο οποίος θα υποβληθεί στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για έγκριση ως εξής:

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

10.168,40 €

α)  7.951,60 € – μεταφορά από β΄/θμια σχολική επιτροπή που αφορά το ποσοστό 20% για τη συντήρηση του ακίνητου έως 6ο /2014 και β) 2.216,80 € – αδιάθετο Υπόλοιπο ετών  2014-2019 (7.951,60€+2.216,80€=10.168,40 €)

 

 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

1.

Έσοδα από μισθώματα έτους 2020 (215,33 €*12 μήνες).                                   

2.583,96 €

2.

Έσοδα υπέρ τρίτων (χαρτόσημο ενοικίου)                                                               

93,02 €

3.

Είσπραξη από μισθώματα προηγουμένων ετών-συμπ/νου χαρτοσήμου

10.149,81 €

4.

Έσοδα από τόκους

10,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

12.836,79 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

23.005,19 €

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

1.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

1.1.

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών (σύνταξη ισολογισμών 2016-2019)                                                       

2.000,00 €

1.2. 

Απόδοση χαρτοσήμων έτους 2019

93,02 €

1.3.

Απόδοση χαρτοσήμων ετών 2016-2018

279,06 €

1.4. 

Φόρος εισοδήματος έτους 2019

749,35 €

1.5.

Φόρος εισοδήματος ετών 2016-2018

2.248,05 €

1.6. 

Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

1.500,00 €

1.7.

ΕΝΦΙΑ οικ. ετών 2008-2018

3.708,62 €

1.8. 

ΕΝΦΙΑ οικ. έτους 2019

606,12 €

1.9.

Έκτακτα Έξοδα                                                                                            

500,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

11.684,21 €

2. 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014-2019 (2.216,80 €)

 

2.1.1.

Διάθεση ποσοστού 40% των καθαρών εσόδων στην α΄/θμια

886,72 €

2.1.2.

Διάθεση ποσοστού 40% των καθαρών εσόδων στην β΄/θμια

886,72 €

2.1.3.

Διάθεση ποσοστού 20% των καθαρών εσόδων για τη συντήρηση του ακινήτου.                                                                                              

443,36 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 2014-2019          

2.216,80 €

2.2 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 :   Έσοδα  (12.836,79€) – Έξοδα Διαχείρισης (11.684,21€) =1.152,58

 

2.2.1

Διάθεση ποσοστού 40% των καθαρών εσόδων στην α΄/θμια

461,03 €

2.2.2

Διάθεση ποσοστού 40% των καθαρών εσόδων στην β΄/θμια

461,03 €

2.2.3

Διάθεση ποσοστού 20% των καθαρών εσόδων για τη συντήρηση του ακινήτου.                                                                                              

230,52 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 2020          

1.152,58 €

3.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΩΣ 6ο /2014   ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ                                                                     

 

 

Αλλαγή Κουφωμάτων- Ελαιοχρωματισμοί κτιρίου

7.951,60 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                             

23.005,19 €

 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

0,00 €

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                    

23.005,19 €

       

 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020

 

Γι’  αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                       Τα Μέλη

Υπογ/φή                                                                                                                              Υπογ/φές

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος ΔΕ

 

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο