Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπ/σμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αριθ. Πρωτ. 2/17-1-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                                                   

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/2020

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2020

 

ΘΕΜΑ:  Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου τοπ. κοιν. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου τοπ. κοιν. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης (Οικονομική Επιτροπή), μετά  την  από 1/14-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  5, ήτοι:   

        Παρόντες                                                                                             Απόντες

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος Κουρής Ηλίας
  2. Σιέμπος Δημήτριος              Κουρουνιώτης Βασίλειος
  3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
  4. Κυριακόπουλος Αντώνης
  5. Χίνης Βασίλειος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Πίσπα Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Σκορτσινού κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1ο θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου τοπ. κοιν. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης», και ανέφερε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα αυτό ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος σύμφωνα με την 399/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εκχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα Διαχείρισης των κληροδοτημάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τα κληροδοτήματα τα οποία αποτελούν Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν ίδιον προϋπολογισμό και απολογισμό δι’ έκαστο εκτελούμενο σκοπό.

           Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν 4182/2013 και του άρθρου 6 παρ.4α του Ν. 2539/97, στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου.

 Έλλειψη τοπικού συμβουλίου, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας της Τ.Κ. Σκορτσινού.

Κατόπιν αυτού απαιτείται η λήψη απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής, για την κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου τοπ. κοιν. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία θα υποβληθεί στην Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, για την έγκρισή της.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης αφού έλαβαν υπόψη τους τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, τα οικονομικά στοιχεία, τις  αναληφθείσες υποχρεώσεις και τις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του κληροδοτήματος, μετά από διαλογική συζήτηση:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζουν και ψηφίζουν το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2020 του κληροδοτήματος Γεωργίου Γιωτόπουλου τοπ. κοιν. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης, ο οποίος θα υποβληθεί στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για έγκριση ως εξής:

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

              Ο Πρόεδρος                                                                                                                             Τα Μέλη

                 Υπογ/φή                                                                                                                              Υπογ/φές

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος ΔΕ

 

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο