Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ. 9/25-2-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                                                                                      

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  2/2020

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/2020

 

ΘΕΜΑ:  Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης .

 

     Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος (Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Μεγαλόπολης), μετά  την  αριθ. πρωτ. 8/19-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  7, ήτοι:   

       Παρόντες                                                                                                 Απόντες

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος                   
  2. Σιέμπος Δημήτριος                   
  3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
  4. Κυριακόπουλος Αντώνης
  5. Κουρουνιώτης Βασίλειος
  6. Κουρής Ηλίας
  7. Χίνης Βασίλειος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Πίσπα Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης» ανέφερε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα αυτό ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος σύμφωνα με την 399/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εκχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα Διαχείρισης των κληροδοτημάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τα κληροδοτήματα τα οποία αποτελούν Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν ίδιον προϋπολογισμό και απολογισμό δι’ έκαστο εκτελούμενο σκοπό.

           Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν 4182/2013 και του άρθρου 6 παρ.4α του Ν. 2539/97, στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή με την 1/2020 απόφασή της κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος και κατόπιν το υπέβαλλε για έγκριση στο Τοπικό Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μεγαλόπολης, το οποίο το ενέκρινε ως είναι, με την αριθμ. 6/2020 απόφασή του.

           Κατόπιν αυτών  απαιτείται η λήψη απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής, για την ψήφιση του προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, ο οποίος θα υποβληθεί στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, για την έγκρισή του και κάλεσε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης αφού έλαβαν υπόψη τους το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2539/97, τα άρθρα 59 & 78 του Ν. 4182/2013 και την αριθ. 6/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζουν τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης ο οποίος θα υποβληθεί στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, για την έγκρισή του, ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ χας ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Α΄    Ε   Σ   Ο   Δ   Α

 

 

 

 

 

 

Α.

ΕΣΟΔΑ

 

Α.1.

Μισθώματα  έτους 2020 ακινήτου (Σολωμού 34 Παλαιό Ψυχικό) 900,00 € Μηνιαίο μίσθωμα x 12 μήνες

10.800,00 €

 

Α.2.

Τόκοι καταθέσεων

400,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Α :

11.200,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ  ΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ

11.200,00 €

 

ΧΡΗΜΑΤ.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ  2019

158.276,92 €

 

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ :

169.476,92 €

 

 

 

 

 

Β΄   Ε   Ξ   Ο   Δ   Α

 

 

 

 

 

 

Β.1 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

 
 

Β.1.1

Πληρωμή ΕΝΦΙΑ ετών 2008-2018 (Από το αποθεματικό)

10.289,40 €

 

Β.1.2

Πληρωμή Φόρου εισοδήματος ετών 2016-2018 (Από το αποθεματικό)

9.396,00 €

 

Β.1.3

Αμοιβές λογιστών- ισολογισμοί 2016-2018 (Από το αποθεματικό)

1.500,00 €

 

Β.1.4

Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Από το αποθεματικό)

2.000,00 €

 

Β.1.5

Πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους  2019

1.765,74 €

 

Β.1.6

Πληρωμή Φόρου εισοδήματος έτους 2019

3.132,00 €

 

Β.1.7

Αμοιβές λογιστών- ισολογισμός 2019

500,00 €

 

Β.1.8

Δημοσιεύσεις

500,00 €

 

Β.1.9

Έξοδα διαχειριστικής επιτροπής

500,00 €

 

Β.1.10

Λοιπά έξοδα

500,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Β.1 :

30.083,14 €

 

Β.2  ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (10% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ) (Α.1+Α.2)*10% → 10.800,00*10%=1.080,00 €
Βάσει της από 28/8/2019 σύμβασης η συντήρηση του ακινήτου θα βαρύνει την μισθώτρια έως το 2022

0,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Β.2:

0,00 €

 

Β.3  ΕΞΟΔΑ  ΣΚΟΠΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

 

Β.3.1

Χορήγηση υποτροφιών σε υποτρόφους ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 -5ο έτος Ιατρικής, (εισακτέοι 2014), συνεχιζόμενες (από το αποθεματικό)

3.000,00 €

 

Β.3.2

Χορήγηση υποτροφιών σε υποτρόφους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020-6ο έτος Ιατρικής (εισακτέοι 2014), συνεχιζόμενες (από το αποθεματικό)

3.000,00 €

 

Β.3.3

Χορήγηση υποτροφιών ακαδ. έτους 2018 -2019 (εισακτέοι 2018) Προκήρυξη 2019-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ από το αποθεματικό)

5.430,00 €

 

Β.3.4

Χορήγηση υποτροφιών ακαδ. έτους 2019 -2020 (εισακτέοι 2019) προκήρυξη 2019 – ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (από το αποθεματικό)

5.430,00 €

 

Β.3.5

Χορήγηση υποτροφιών ακαδ. έτους 2020 -2021 (εισακτέοι 2020) ΕΣΟΔΑ 2020- ΕΞΟΔΑ Β.1.5-Β.1.10 (11.200,00€-6.897,74€)

4.302,26 €

 

ΣΥΝΟΛΟ Β.3:

21.162,26 €

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  ΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ :

51.245,40 €

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

118.231,52 €

 

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ :

169.476,92 €

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                       Τα Μέλη

Υπογ/φή                                                                                                                              Υπογ/φές

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος ΔΕ

 

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο