Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΝΩ3ΩΛ8-Ο4Ω) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2022.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο