ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 210.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/creation/webui/ponItemSummaryPG&_

ri=396&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/creation/webui/ponItemSummaryPG_

_LinesCreationQueryRegion__396&_ti=1015587324&retainAM=Y&addBreadCrumb=N&oapc=37&oas=2dEUwdgt_ySBW25X8cT1GA..

O A/A συστήματος είναι: 180653

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΜΕΟΩΛ8-ΨΤΠ

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

– ΟΕ 153-2021

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

– Οικονομική_προσφορά_Έργου 180653

– Γ_Σ_Υ

– Ε_Σ_Υ

– Σ_Α_Υ

– Φ_Α_Υ

– Τ_Σ_Υ

ΤΕΥΔ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο