Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

  • Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γ.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Τ.Σ.Υ.

Φ.Α.Υ.

TEYD

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο