Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για το έργο :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 3.320.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 3.320.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Α/Α συστήματος είναι 200115.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η /06/2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα: 15:00 π.μ..


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ_

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_

Οικονομική_προσφορά_Έργου_ΕΣΗΔΗΣ_

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο