Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 14/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 8145

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας προσκαλούμε όπως την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου – Πολιτιστικού Κέντρου στη Κοινότητα Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Έγκριση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Δράση του Πράσινου Ταμείου: «Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή» σύμφωνα με την αριθμ. 860/14-02-2023 ΚΥΑ.
  3. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 066,40 € στον Κ.Α.Ε. 10-6323 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 217.217,83 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2023, Ε΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.400,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου.
  7. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 7.640,51 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Μάρτιος 2023) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 09 – 06 – 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο