ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΦΟΚΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 22200 Μεγαλόπολη Πληροφορίες: Βασιλική Λυμπεροπούλου Τηλ/Φαξ: 2791025405 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ : 14- 01-2013 Αριθ. Πρωτ: 498 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) Πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεγαλόπολης Β) Πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης ΤΕ Βρεφοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεγαλόπολης Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη στη Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. Την Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως ισχύει. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 97/2012 της Επιχείρησης Την εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου με αριθμό 29955/2021/12/2-1-2013 Τον Οργανισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο ( 2 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Βρεφονηπιακός Σταθμός Λυκαίου & Κράννη Νηπιαγωγός ΠΕ 2 μήνες 1 Βρεφονηπιακός Σταθμός Λυκαίου & Κράννη Βρεφοκόμος ΤΕ 2 μήνες 1 Κλάδος Ειδικότητα Τίτλος σπουδών & λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΕ Νηπιαγωγών ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ΠΕ Νηπιαγωγών ΤΕ Βρεφοκόμων ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ΤΕ Βρεφοκόμων 1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης , Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ 22200 Μεγαλόπολη, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κα. Βασιλική Λυμπεροπούλου τηλ. επικοινωνίας 2791025405 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο