Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/…

O A/A συστήματος είναι: 181010

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/06/2021, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΖΚ8ΩΛ8-7ΞΧ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Απόφαση Ο.Ε.160/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ.181010

Γ_Σ_Υ_

Ε_Σ_Υ

Σ_Α_Υ

Τ_Σ_Υ_

Φ_Α_Υ_

ΤΕΥΔ

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο