Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 18/01/2021 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 491

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής από τις 09/01/2022 έως τις 31/12/2023.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.
 3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 24/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών διαφορών).
 4. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» τμήμα 2: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου».
 5. Ορθός ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 7) μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του «Δικτύου πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Έγκριση πρακτικών για την κατάθεση και τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Έγκριση πρακτικού για την 1η φάση (έλεγχος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής – οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, ΙΒ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 10. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
 11. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 8.454,84 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Ιούλιο έως και Οκτώβριο 2021) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
 12. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 14 – 01 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο