Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 29/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 15586

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε αγωγή του Σ. Ρ. του Γ. κατά  του Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί του σκοπίμου ή μη της άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 24/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών διαφορών).
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης για τη δικαστική αμφισβήτηση της με αριθμό 134757/10.12.2021 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σε βάρος του Δήμου εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών σχετικά με το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Βιολογικός Καθαρισμός πόλεως Μεγαλόπολης».
 5. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022» – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών.
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο: Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης».
 7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο: Συντήρηση – επισκευή δικτύου καλοριφέρ (καυστήρες κ.λ.π.)».
 8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων Κ.Α. δαπανών για την προμήθεια: α) ειδών ελαιοχρωματισμού, β) υδραυλικών ειδών, γ) ηλεκτρολογικών ειδών και δ) διαφόρων παγίων για την κάλυψη αναγκών και τη συντήρηση των κτιρίων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.
 9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εσόδων και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 00-6223/«Κινητή τηλεφωνία»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 4311/«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6711/«Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6331.006/«ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 24 – 12 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο