Καθαρισμός εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο 2020

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Μεγαλόπολη    29/05/2020

  

ΘΕΜΑ :  Καθαρισμός εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο 2020

 

Σύμφωνα με το αρθρ. 1  της αριθμ 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β/2012) Πυροσβεστικής Διάταξης  ‘Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών’ : «Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Στο αρθρ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’ αναφέρεται: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους Δημότες μας, να φροντίσουν για τον καθαρισμό των εκτάσεων τους σε συμμόρφωση των ανωτέρω διατάξεων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς  στο Δήμο μας.     

                                                                

 

 

                                                                                                                                      Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  

 

                                                                                                                                                     Παναγιώτης Μανιάτης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο