ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ 1. Tον κ. Διονύσιο Παπαδόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης 2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης. (κ. ……………………………………..) 3. Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης 4. Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών) Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Αυγούστου (Η΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (8η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.902,64€ επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το μήνα Μάρτιο 2014. 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 929,21€ επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το μήνα Ιούλιο 2014. 5. Παραχώρηση δημοτικού κτιρίου και υλικοτεχνικής υποδομής για τη στέγαση και τη λειτουργία του ΙΕΚ Μεγαλόπολης. 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης». 7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης». 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης». 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης. 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για την παραλαβή και εξόφληση των επιταγών έργων ΕΑΠ από τη ΔΕΗ Α.Ε. 12. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο