Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 29/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.: 14329

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της με αριθ. καταθ. 22/2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για προσφυγή που άσκησε ο Ζ.Θ. του Ι. κατά: α) του Δήμου Μεγαλόπολης, β) του Βεβαιωτικού Καταλόγου 06-11-2020, γ) των υπ΄. αριθμ. 236/2020, 215/2020 Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Μεγαλόπολης & δ) των 10181/27-08-2020, 10220/28-8-2020, 8295/16-07-2020 βεβαιώσεων της Τριμελούς Επιτροπής και κατάθεση υπομνήματος.
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση ανακοπής του Δήμου Μεγαλόπολης κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.
  4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄)  σε προσφυγή που άσκησε η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης & κατάθεση υπομνήματος.
  5. Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» οικονομικού έτους 2012.
  6. Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» οικονομικού έτους 2013.
  7. Περί έγκρισης της με αριθμό 37/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης».
  8. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 510.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%).
  9. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 24 – 11 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο