Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                            

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 13964

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη Πράξης δανειστικού συμβολαίου που αφορά το έργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 7857/31-03-2021 δανειστικού συμβολαίου, για τη χρηματοδότηση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”.
 3. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Μοριάς Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., για την Πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ε.Ε.Λ. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ».
 4. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».
 8. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 9. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο:«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ».
 11. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο:«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ».
 12. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο:«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ».
 13. Ενίσχυση προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης Κωδικού Β.7 του 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, του ενταγμένου έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
 14. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 15. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και των συμπληρωματικών εργασιών του με τίτλο: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)».
 17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 18. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 091,20 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.006 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 25-7336.016 με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΔΕ Μεγαλόπολης»).
 20. Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 18 – 11 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο