Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 3508

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

Σας προσκαλούμε όπως την 22α του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Προέλεγχος του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Μεγαλόπολης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείο Νεκροταφείου Μεγαλόπολης) στην Κοινότητα Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Κήρυξη άγονης  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  περιπτέρου που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης επί των οδών Αγίου Νικολάου και Αρχαίου Θεάτρου στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του  Δήμου Μεγαλόπολης.
 4. Περί κίνησης υπηρεσιακού οχήματος Δήμου Μεγαλόπολης εκτός της οικίας περιφερειακής ενότητας.
 5. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 6. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 8. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 9. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 11. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 12. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 13. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.524,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6451 με τίτλο: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 15. Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
 16. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023.
 17. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,29 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 18. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,29 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 48,37 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο « Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 20. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.157,43 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 21. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.205,80 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 22. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.314,86 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 23. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.629,72 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 24. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.629,71 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 25. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.753,05 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 26. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.944,57 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 27. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 0624/«ΕΠΙΧΟΡΗΓΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» – ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6011.002/Αποδοχές προσωπικού Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – ΝΕΟΣ  ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6051.004/«ΕΦΚΑ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» – ΝΕΟΣ  ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6051.005/«ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» – ΝΕΟΣ  ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6051.006/«ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΦΚΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»).
 28. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 30-6063.002/«Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)»).
 29. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001 με τίτλο «ΕΑΠ» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7323.007 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Μεγαλόπολης»).
 30. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001 με τίτλο «ΕΑΠ» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7323.009 με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μεγαλόπολης»).
 31. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:30-7413.001 με τίτλο: «Σύνταξη Μελετών Επισκευής Πρώην Δημοτικού Σχολείου Βάστα & Νομιμοποίηση Τμήματος Αυθαιρέτου βάσει του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν.4495/2017»).
 32. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-7135.001 με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση δύο συστημάτων χλωρίωσης στην Τ.Κ. Καρίταινας»).
 33. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 10-6615/«Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 17 – 03 – 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο