Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 30/01/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 1046

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρηματοδότηση του έργου «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη» στην με Κωδικό Πρόσκλησης: 169 και αριθμ. Πρωτ. 6294/11-11-2022 στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στον άξονα προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».
  2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.773,97 € από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022).
  3. Αποδοχή ποσού 43.444,00 € από το YΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους (αρ. 88367/22-12-2022 απόφαση του αναπληρωτή του ενεργειακού κόστους).
  4. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 (αρ. 90260/23-12-2022 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.313,53 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  6. Αποδοχή ποσού ύψους 5.600,00 € από το «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έτους 2022 στον Δήμο Μεγαλόπολης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτών ζώων συντροφιάς.
  7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 26 – 01 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο