Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 17η Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 10122

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας προσκαλούμε όπως την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση Δήμου.
 2. Περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκληση», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας (αντιπυρική προστασία του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας), προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 789.384,00 €.
 3. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ.  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Εξειδικεύσεις πίστωσης ποσού 23.586.77€ στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.488,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6613 με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων λογαριασμών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.998,44€ στον Κ.Α.Ε. 25-7131.003 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 217.217,83 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2023, ΣΤ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.200,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) γα το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 30/06/2023.
 9. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 6.970,76 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιος 2023) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας» – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ: 00-8264.001/«Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 13 – 07 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο