Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 14/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μεγαλόπολη 09 – 06 – 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 6143
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

         1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
         2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
         3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
         4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα  19:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Δ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Ε΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ Κατανομή).
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 66.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 1. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 10-6265.001 ΕΞΟΔΩΝ «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 20-7325.004 ΕΞΟΔΩΝ «Ηλεκτροδότηση μηχανισμού χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Χιράδων της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 25-7135.014 ΕΞΟΔΩΝ / «Προμήθεια χλωριωτή για τη δεξαμενή υδροδότησης της Τ.Κ. Καράτουλα» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ για τη συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 011/«Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» και την ενίσχυση υφιστάμενων α) ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6451/«Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», β) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7135.002/ «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» και γ) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6073 / «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».
 1. Πρόταση και λήψη απόφασης για μείωση των αντικειμενικών αξιών και τιμών ζωνών κατά 50% στο Δήμο Μεγαλόπολης (κατόπιν αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή»).
 1. ΄Εγκριση εκμίσθωσης έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»  εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο Μετοχικό Κεφάλαιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.».
 1. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη μεταφορά απορριμματοφόρου οχήματος (276 VOLVO CAR CORPORATION SE, Αριθμός πλαισίου YV2TOW1A6MZ134248) στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας και την έκδοση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας .
 1. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη μεταφορά απορριμματοφόρου οχήματος (276 VOLVO CAR CORPORATION SE, Αριθμός πλαισίου YV2TOW1A6MZ134249)  στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας και την έκδοση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας.
 1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της Κοινότητας Ακόβου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης στο Σύλλογο Ακοβιτών Καλαμάτας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» – ΄Εγκριση τοποθέτησης Προτομής του Γενναίου Κολοκοτρώνη.
 1. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας της Κοινότητας Λεπτινίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΛΕΠΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΡΟΥΓΑ» για τη διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης, στις 15 Αυγούστου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6034/07-06-2021 Αίτησης στο Δήμο.
 1. ΄Εγκριση κοπής δένδρου (ενός πλατάνου) στην τοποθεσία «Ζεστή Βρύση» της Κοινότητας Βάστα, της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 1. ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Κλ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου στην Κοινότητα Βελιγοστή του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Κληρονόμων Ιωάννη Λυμπερόπουλου στην Κοινότητα Μαλλωτών του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Νικολή Βικτωρίας στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Κληρονόμων Αναστασίου Νικολακόπουλου στην Κοινότητα Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Ανδρέα Γελαδάρη στον Οικισμό Δερβενίου Κοινότητας Σουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Περί της κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου Γεωργίου Νικητόπουλου στον Οικισμό Δερβενίου Κοινότητας Σουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

H τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο