Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη      12  –    03    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  2773

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.,  σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω θέμα:  

 

  1. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής  της  κεραμοσκεπής του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης με μεταφορά πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έτους 2019 στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών  του Δήμου Μεγαλόπολης και την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης της κεραμοσκεπής του ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση λήψη απόφασης και την αποφυγή κινδύνων εκ της αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄). 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο