Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25-09-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μεγαλόπολη      20   –    09    –   2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 12851

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

  1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

  1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 174/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,  για τον ορισμό των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α..

 

  1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Μεγαλόπολης και του Συλλόγου Καρυτινών των εν Αθήνας και Πειραιά «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την παρουσίαση του Βιβλίου του Ν.Π. Δημητρακόπουλου με τίτλο «Πολεμικά Απομνημονεύματα 1897» στην Καρίταινα, στις 29.09.2019 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

    

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών μισθοδοσίας και την απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π..

 

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή της δαπάνης προμήθειας εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

 

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και  την καταβολή δαπανών δικαστικών εξόδων, αμοιβών νομικών & συμβολαιογράφων και τόκων υπερημερίας.

 

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και  την καταβολή δαπανών τόκων Δανείων Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896), χρεολυσίων Δανείων ΤΠΔ Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896)  και  δαπανών Τηλεθέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου.

 

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή δαπάνης αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

 

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου  Κ.Α.Ε. και  την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης προμήθειας ελαστικών.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης        

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο