Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2016

Μεγαλόπολη 19 – 02 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2143

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Α΄ Κατανομή).

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.399,62€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Δεκέμβριο 2015 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.000,00€ εξόφληση της Προγραμματικής Σύμβασης, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 μέχρι 31.08.2015.

6. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 31.137,50€ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 1η κατανομή 2016.

7. ΄Εγκριση και ψήφιση της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων Εορτασμού των Θεοφανείων έτους 2016 στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016.

8. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη των 212 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στις ¨Βίγλες¨ Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση προμηθειών εκδήλωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

9. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών Προσώπων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας για τις ανάγκες του Δήμου.

10. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

11. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Οικισμό Στρογγυλό προς Οικισμό ΄Ανω Κωτιλίου Τ.Κ. Κωτιλίου».

12. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κουρουνιού».

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

14. ΄Εγκριση δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, οικία Χρόνη Θεοδώρου.

15. ΄Εγκριση δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Φιλοποίμενος 135.

16. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση φωτισμού στην Τ.Κ. Μαραθούσας (οικισμός Α΄) οικία Μητρόπουλου Δημητρίου.

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση φωτισμού στην Τ.Κ. Λυκαίου προς τη δεξαμενή ύδρευσης .

18. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (χορήγηση νέας παροχής) στην Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης.

19. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφενείο» της «Β. Διαβολίτσης & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην οδό Π. Κεφάλα 6 στη Μεγαλόπολη.

20. Λύση της συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Ανέγερση Νέου Προπονητηρίου και Διαμόρφωση χώρων Γηπέδου» Δήμου Μεγαλόπολης.

21. Λύση της συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Ανοικτού Σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης.

23. Συζήτηση επί της με αριθμ. πρωτ. 194/11-01-2016 στο Δήμο Γνωστοποίησης – Δήλωσης του Δημητρίου Κων/νου Μαστραγγελόπουλου, αναφορικά με τη δημοτική περιουσία του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Λυκοσούρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο