Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-10-2015

Μεγαλόπολη 16 – 10 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 18194

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.792,36€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Ιούλιο έτους 2015 και το μήνα Αύγουστο 2015- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών.

4. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των 14 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση «Καταραχούλια» της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 25/10/2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών.

5. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Αεροπόρου Γρ. Βαλκανά, στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 8/11/2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών.

6. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Οικισμό Καμαρίτσα Τ.Κ. Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 8/11/2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών.

7. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, στις 29/11/2015.

8. ΄Εγκριση απασχόλησης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 14342/28-04-2015 εγκριτικής Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

9. ΄Εγκριση της αριθμ. 41/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών.

10. ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος Νομικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2014.

11. ΄Εγκριση δημιουργίας E.ΒΑΝΚΙΝG στην ALPHA BANK Κατάστημα Μεγαλόπολης στο πλαίσιο διαχείρισης του τηρούμενου στο Πιστωτικό ΄Ιδρυμα Λογαριασμού του Δήμου Μεγαλόπολης και ορισμός υπευθύνου για τη χρήση του.

12. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2014.

13. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

14. ΄Εγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα στη δεξαμενή Τ.Κ. Μαλλωτά» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

15. ΄Εγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίας – παροχή υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών και την επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

16. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση φραξίματος αγωγού στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Καρίταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

17. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας με κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών αγροτικής οδού μετά από κατολίσθηση στην Τ.Κ. Κουρουνιού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

18. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Επέκταση τμήματος αποχετευτικού δικτύου στην οδό Γ. Καραϊσκάκη της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες ελαιοχρωματισμού της περίφραξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» από πιστώσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή βάσεων ρίψης σφαίρας, δίσκου και ακοντίου, στον στίβο των σχολικών μονάδων Λυκείου, Γυμνασίου και ΕΠΑΛ» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βάστα» Δ.Ε. Μεγαλόπολης- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

22. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

23. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού στο ρέμα «Κουτουφαρίνα» της Τ.Κ. Λεονταρίου» Δ.Ε. Φαλαισίας – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

24. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Επίχωση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Βελιγοστής» Δ.Ε. Φαλαισίας – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

25. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την πηγή Αγίου Δημητρίου προς την υδροσυλλογή στην περιοχή Μεγάλη Βρύση της Τ.Κ. Γιανναίων» Δ.Ε. Φαλαισίας – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

26. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία πίστωσης – Αλλαγή χρηματοδότησης υφιστάμενου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Επίχωση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Ακόβου» Δ.Ε. Φαλαισίας – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

27. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

28. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση εργασιών (παροχή υπηρεσιών) για την τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013.

29. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης Τ.Κ. Κουρουνιού» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

30. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

31. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοινοτικού γραφείου Οικισμού Παλαιομοιρίου Τ.Κ. Τριλόφου».

32. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δημοτικών δρόμων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Χράνων».

33. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Οικ. Καμποχωρίου Τ.Κ. Καμάρας».

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Περιβολίων».

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Κ. Καρύταινας».

37. Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση των καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ.

38. Εξέταση των από 23-06-2015 με αριθμ. πρωτ. 10592/23-06-2015 στο Δήμο και από 24-09-2015 με αριθμ. πρωτ. 16552/24.09.2015 στο Δήμο Αιτήσεων του κ. Δημητρίου Κων/νου Μαστραγγελόπουλου.

39. Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 15953/14-09-2015 στο Δήμο Αίτησης, περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση μαθημάτων στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

40. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 16604/24-09-2015 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυτινών «ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΡΥΤΙΝΩΝ», περί παραχώρησης δημοτικού κτιρίου (πρώην ΕΛΤΑ) Τ.Κ. Καρύταινας κατά χρήση στο Σύλλογό τους.

41. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 17591/08-10-2015 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυσιωτών Ν. Αττικής «Η ΠΑΝΑΓΙΑ», περί παραχώρησης αίθουσας (πρώην) Δημοτικού Σχολείου.

42. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6926/29-04-2015 στο Δήμο Αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Ανεμοδουραίων Αρκαδίας, περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Εκπολιτιστικού Κέντρου Ανεμοδουρίου στο Σύλλογο.

43. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 16843/29-09-2015 στο Δήμο Αίτησης της μισθώτριας δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Γιανναίων, για τον συμψηφισμό μισθωμάτων με δαπάνες εργασιών συντήρησης.

44. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 16186/17-09-2015 στο Δήμο Αίτησης του Προέδρου της Τ.Κ. Καρίταινας, αναφορικά με κλείσιμο δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Καρίταινα.

45. Περί απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης έτους 2014.

46. ΄Εγκριση Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

47. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του άρθρου 11 του ν. 4264/2014.

48. Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου – αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Πρόσκλση Συνεδρίασης Δ.Σ. 21-10-2015
Πρόσκλση Συνεδρίασης Δ.Σ. 21-10-2015

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο