Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 16-04-2018

Μεγαλόπολη 12 – 04 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3853

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος & Σεμιναρίου Παλαιοντολογίας στην Τοπ. Κοιν. Ισώματος Καρυών Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση « Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 176/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 504/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 382/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο οικ. έτους 2017.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης, περί έγκρισης του Απολογισμού οικ. έτους 2017.

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπόνηση και υποβολή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπομνήματος επί της από 19-09-2011 και με αριθμ. κατ. Ε6866/2011 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 200969/05-07/2011 Κ.Υ.Α. καθώς και για την παράσταση του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για να εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά τη δικάσιμο της 18-04-208 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού».

10. ΄Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορούν τη «διοργάνωση αγώνων της προκριματικής φάσης του πανελλήνιου πρωταθλήματος νεανίδων καλαθοσφαίρισης 2018».

11. ΄Εγκριση ανανέωσης ετήσιων συνδρομών Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών για το έτος 2018.

12. Περί μείωσης δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.– Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 2580/12-03-2018 Αίτησης στο Δήμο.

13. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου λόγω θανάτου. 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των δημοσιευμάτων σχετικά με την υδροδότηση της Τ.Κ. Λυκαίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος  Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο