Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 12-02-2018

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Δεκεμβρίου (ΙΒ΄ κατανομή) – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2018.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.080,00€ εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών από το τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2880/2001.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.960,00€ εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.645,58€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Νοέμβριο 2017 – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2018.

5. ΄Εγκριση πρόσληψης, ύστερα από αναπλήρωση, ενός (1) ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας μόνιμου προσωπικού.

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 55/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Μεγαλόπολης.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο Πνευματικό Κέντρο για την κάλυψη αναγκών του.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 1/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί διόρθωσης/έγκρισης του Π/σμού και του Ο.Π.Δ. του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2018 κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου.

9. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο της διοργάνωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εορτασμός Θεοφανίων έτους 2018».

10. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

11. Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της κάτω δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Καρίταινας από τον ¨Κοινοτικό Σύνδεσμο Δήμου Γόρτυνος¨.

12. Έγκριση εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλάβης στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο επί της οδού Λυκόρτα του Ε.Ρ.Σ. της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

13. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα» – ΄Εγκριση της αριθμ. 179/2017 τεχνικής μελέτης.

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών».

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Πετρίνας».

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή λεκάνης απορροής όμβριων υδάτων στο ρέμα «ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΙΝΑ».

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ.Κ. Σκορτσινού».

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χωρέμη».

19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου».

20. ΄Εγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου».

21. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση χλωριωτή Τ.Κ. Λυκαίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

22. Περί συμψηφισμού απαιτήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης έναντι καταβληθέντων ποσών από τέλη ετών 2007 & 2011.

23. Εξέταση της από 06-02-2018 με αριθμ. πρωτ. 1263/07-02-2018 υποβληθείσας αίτησης περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Χράνων.

24. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 16204/10.11.2017 υποβληθείσας στο Δήμο αίτησης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο