Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 8-12-2017

Μεγαλόπολη 04 – 12 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 17351

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.598,49€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Β΄ Τριμήνου 2017) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

2. Διάθεση πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 3η, 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή 2017, για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου.

3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

4. Επιβολή τέλους ύδρευσης, δικαιώματος σύνδεσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης, για το οικ. έτος 2018.

5. Επιβολή τέλους καθαριότητας & φωτισμού, για το οικ. έτος 2018.

6. Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μεγαλόπολης, για το οικ. έτος 2018.

7. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων, για το οικ. έτος 2018.

8. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου των εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου & Ελένης Δ.Κ. Μεγαλόπολης και Αγ. Θεοδώρας Τ.Κ. Βάστα, για το οικ. έτος 2018.

9. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης, για το οικ. έτος 2018.

10. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 (14) του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, όπως έχουν ισχύ, σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε., για το οικ. έτος 2018.

11. Περί προσαύξησης του συντελεστή του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και την απόδοση θεσμοθετημένων εισφορών, για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμό και απόφραξη φρεατίων λυμάτων και όμβριων υδάτων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 15/11/2017» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

15. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης» για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018.

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και προστατευτικών στηθαίων σε δημοτικούς δρόμους του Δήμου».

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου».

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο».

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στις 26/11/2017».

20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Αεροπόρου Γρ. Βαλκανά, στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 18/11/2017».

21. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Συμμετοχή του Δήμου στη διεξαγωγή του Προγράμματος Ιατρικής Παρέμβασης ¨Υγεία για ΄Ολους¨».

22. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (ΝαOCI)».

23. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 15156/23-10-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

24. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 15161/23-10-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

25. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 15168/23-10-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

26. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης Απορριμματοφόρου οχήματος για την κάλυψη υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο