Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-11-2017

Μεγαλόπολη 23 – 11 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 16879

Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 27.650,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 (Δ΄ Κατανομή).

2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου – Κατάρτιση Ισολογισμών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης Οικονομικού Έτους 2017».

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επίσκεψη Ιατρού εργασίας μηνός Νοεμβρίου 2017».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΩΝΗΣ».

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Μόνωση δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας».

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού “Ξερίλα”.».

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κατσίμπαλη.».

8. Έγκριση τοποθέτησης εύκαμπτων, επανακαμπτόμενων πλαστικών οριοθετών σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις δημοτικών οδών, στο κεντρικό τμήμα της πόλης, για την διευκόλυνση των απορριμματοφόρων του Δήμου και άλλων οχημάτων.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων – υπομνημάτων της εταιρείας με την επωνυμία ¨Π.Δ. Γιαννακόπουλος & Σία Ε.Ε.¨.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων – υπομνημάτων της εταιρείας με την επωνυμία ¨Α. Γιαννακόπουλος & Σία Ε.Ε.¨.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο