Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-02-2017

Μεγαλόπολη 10 – 02 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1665

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ κατανομή).

2. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για το έτος 2017.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017.

4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2017.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017.

7. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την Παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου για το έτος 2017.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ για το έτος 2017 (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2017.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2017.

13. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2017.

14. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων 2016.

15. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού των Θεοφανείων.

16. Περί απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης ετών 2015 & 2016.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέων και την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την καταβολή αναγκαίων δαπανών του Δήμου.

18. ΄Εγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης.

19. ΄Εγκριση δαπάνης για μετατόπιση καλωδίου ΔΕΗ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων της Τ.Κ. Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

20. Περί τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στο Ο.Τ. 57.

21. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 1190/31-01-2017 αίτησης του Παπακωνσταντίνου Νικολάου περί ¨έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, για επισκευή του κεραμοσκεπούς κτίσματος που βρίσκεται στη θέση Αγ. Θεοδώρα στο Βάστα¨, εντός της Ζώνης Α΄ του αρχαιολογικού χώρου.

23. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 248/05-01-2017 Αίτησης της κας Ρούτη Ισιδώρας του Ιωάννη, περί παραχωρήσεως διευθύνσεως έδρας υπό ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ «Μυρόπολις» του ξενώνα Βάστα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο