Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης ατις 14-05-2018

Μεγαλόπολη 11 – 05 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 5466

Σας προσκαλούμε όπως, την 14η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.210,41€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Μάρτιο 2018 (3ος ) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

3. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

4. ΄Εγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης, περί έγκρισης του Απολογισμού οικ. έτους 2017.

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με το α) εάν είναι υποχρεωτική ή όχι για το Δήμο η άσκηση παρέμβασης στο αρμόδιο Δικαστήριο κατόπιν της Ανακοίνωσης Δίκης – Προσεπίκλησης η οποία επιδόθηκε στο Δήμο και β) εάν είναι υποχρεωτική ή όχι για το Δήμο η χορήγηση εγγράφων κατόπιν της σχετικής αίτησης που υπέβαλλε εγγράφως ιδιώτης (διάδικος σε δίκη).

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αγωγής κυριότητας στην υπόθεση του Δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Σουλαρίου.

7. Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας», του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποδοχή χρηματοδότησης.

8. Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποδοχή χρηματοδότησης.

9. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 214/2017 τεχνική μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

10. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου και κλάδεμα δένδρων Δήμου».

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου – Κατάρτιση Ισολογισμών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018».

12. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».

13. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος & Βιωματικού Σεμιναρίου Παλαιοντολογίας στον Ενημερωτικό Σταθμό – Εργαστήριο Παλαιοντολογίας της Τοπ. Κοιν. Ισώματος Καρυών Δήμου Μεγαλόπολης.

14. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ραψομμάτη του Δήμου Μεγαλόπολης πλησίον ποιμνιοστασίου Γεωργίου Γεωργουλόπουλου.

15. Έγκρισή τηλεφωνικής σύνδεσης στο δημοτικό κτίριο ¨Πύργος της Λεβένταινας¨ της Τ.Κ. Καρίταινας.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων και λήψη σχετικών αποφάσεων, σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους, καθώς και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο