Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 07-05-2018

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.500,90€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Φεβρουάριο 2018 (2ος ) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.480,07€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Γ΄ Τριμήνου 2017).

3. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 7ου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος motocross 2018.

5. Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο οικ. έτους 2017.

6. Αποδοχή & διάθεση της πίστωσης του ποσού των 268.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2018 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για την εκτέλεση και την καταβολή δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων & έργων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ορθή απεικόνιση τίτλων δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση διαρροών κεντρικού δικτύου ύδρευσης στη διασταύρωση των οδών Καρασούλου και Αναγεννήσεως του Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης έργων του Δήμου Μεγαλόπολης από έκτακτες πιστώσεις προερχόμενες Επιστροφές Φ.Π.Α. ετών 2014 και 2015.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης του έργου με τίτλο «Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου στον Οικισμό Παλαιόκαστρο Τ.Κ. Σαρακινίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Περιβολίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Σκορτσινού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΟ 9890 του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επισκευή του ΚΗΟ Φορτηγού ανατρεπόμενου IVECO του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Αποτύπωση Ο.Τ. 195 για την αναγνώριση κοινόχρηστης οδού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στέγασης ποδηλάτων, ηλεκτρικών παιδικών αυτοκινήτων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων – στηθαίου περίφραξης, στο δημοτικό κυκλοφοριακό πάρκο Τ.Κ. Περιβολίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίου Τ.Κ. Σκορτσινού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο».

22. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε. προσαυξημένου σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον Αγιο Κωνσταντίνο» του Δήμου Μεγαλόπολης.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (1ου εξαμήνου 2018).

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το μήνα Μάρτιο 2018.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορά την παροχή υπηρεσιών «Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης σε σεμινάριο με θέμα: «ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ – Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.».

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορά την παροχή υπηρεσιών «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων’ – Τροποποίηση της αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

27. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».

28. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

29. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

30. Συζήτηση – αποδοχή των προτάσεων για τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο