Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης 16-11-2016

Μεγαλόπολη 11-11-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 16373

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ κατανομή).

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 93.412,50€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου – 8η , 9η και 10η κατανομή έτους 2016.

3. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Δ΄ Κατανομή).

4. ΄Εγκριση χρηματοδότησης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 του Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Διάθεση πίστωσης – Φιλοξενία των στρατιωτών – χειριστών μηχανημάτων που θα εργαστούν στην αποκατάσταση των καταστροφών που συνέβησαν στο Δήμο Μεγαλόπολης από τις πρόσφατες πλημμύρες – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

6. Περί καθορισμού διαφορετικού συντελεστή τέλους καθαριότητας & φωτισμού για τα εκτός οικισμού ποιμνιοστάσια – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 467/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση βλαβών και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας τμημάτων του κεντρικού εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Κ. Μεγαλόπολης, Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας και Τ.Κ. Μαλλωτά της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης » – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Καρίταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του νέου έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ακόβου και Τ.Κ. Σκορτσινού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του νέου έργου «Συντήρηση στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Λεονταρίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του νέου έργου «Επισκευή – συντήρηση στο κεντρικό εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πηγής Σαβαλά» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του νέου έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κωτιλίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

13. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης.

14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου από κεντρική πλατεία προς Παλαιό Δημαρχείο (έξωθεν Ξενώνα Λεονταρίου)».

15. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Καρύταινας».

16. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας αναλώσιμων εξετάσεων ιατρικού εξοπλισμού του έργου τηλεϊατρικής του Δήμου Μεγαλόπολης.

17. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη για την αντιμετώπιση φαινομένων ερπυσμών καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις Τ.Κ. Δ.Ε. Γόρτυνος και Μεγαλόπολης (2ο έργο: στην Τ.Κ. Πλάκας)».

18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη για την αντιμετώπιση φαινομένων ερπυσμών καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις Τ.Κ. Δ.Ε. Γόρτυνος και Μεγαλόπολης (1ο έργο: στην Τ.Κ. Κουρουνιού)».

19. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη για την ανόρυξη γεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Φαλαισίας (2ο έργο: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. ΄Ανω Γιανναίων)».

20. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη για την ανόρυξη γεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Φαλαισίας (1ο έργο: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην τοποθεσία Προφήτης Ηλίας της Τ.Κ. Ακόβου)».

21. ΄Εγκριση δαπάνης χορήγησης μιας νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου /εγκατάστασης στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΑΔΙΟ του Δήμου Μεγαλόπολης.

22. ΄Εγκριση δαπάνης χορήγησης μιας νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου /εγκατάστασης στην Τ.Κ. Καρίταινας.

23. ΄Εγκριση δαπάνης χορήγησης μιας νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου στην Τ.Κ. Ατσιχόλου Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, για την παραλαβή της προμήθειας δένδρων και τη δενδροφύτευση εντός του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

25. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, για την παραλαβή κάθε είδους εργασιών και μεταφορών – παροχή υπηρεσιών των διοικητικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), που θα διενεργηθούν έως 31-12-2016.

26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, για την παραλαβή κάθε είδους εργασιών και μεταφορών – παροχή υπηρεσιών των τεχνικών υπηρεσιών, που θα διενεργηθούν έως 31-12-2016, (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), που θα διενεργηθούν έως 31-12-2016.

27. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, για την παραλαβή κάθε είδους εργασιών και μεταφορών – παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), που θα διενεργηθούν έως 31-12-2016.

28. Περί κυριότητας και μεταβίβασης του υπ΄ αριθμ. Κυκλοφορίας ΑΜ: 54701 μηχανήματος – «Διαξονικός Γεωργικός Ελκυστήρας».

29. Περί συμψηφισμού απαιτήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης έναντι καταβλητέων τελών – Εξέταση του αριθμ. πρωτ. 11673/25.08.2016 εγγράφου της Δ/νσης ΛΚΜ της ΔΕΗ Α.Ε.

30. Αντικατάσταση μελών από την Επιτροπή σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου- Τροποποίηση της αριθμ. 41/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

31. Περί αποδοχής της δωρεάν ανάπλασης σιδερένιας στάσης στον Ο.Ε.Κ. Λεονταρίου.

32. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αίθουσας των κτιρίων στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου για τη στέγαση και τη λειτουργία της Θεατρικής Ομάδας Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 8366/21-06-2016 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

33. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Μεγαλόπολης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»ν – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 14979/17-10-2016 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

34. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου – Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Θωκνίας – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6586/19-05-2016 στο Δήμο Αίτησης της Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Θωκνίας.

35. Περί δωρεάν παραχώρησης κινητού οικίσκου (Container), για την κάλυψη αναγκών στέγασης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12916/12.09.2016 στο Δήμο Αίτησης του κ. Αγριανίτη Σπύρου του Παναγιώτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο