Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                           Μεγαλόπολη 08-06- 2018

ΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                   Αριθμός Πρωτοκόλλου : 6904

22 200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ” προϋπολογισμού μελέτης (60.000,00)€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-06 -2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

  • Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟIK0ΔΟΜΙΚΑ KΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .
  • Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ηλεκτρονική διεύθυνση :www.megalopoli.gov.gr. πλην του εντύπου της Οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά από την Γραμματεία της Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οδός Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, 22200, Μεγαλόπολη, Πληροφορίες΄Αννα Σαφλαγιούρα, Μαριάννα Μάρκου τηλ.: 2791360207 FAX επικοινωνίας 2791024542, μέχρι την Πέμπτη 21-06-2018.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27913 – 60207) αρμόδιοι υπάλληλοι Άννα Σαφλαγιούρα, Mαριάννα Μάρκου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Mεγαλόπολης

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος


Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο