Έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) από 01/02/2017

Μεγαλόπολη 30/1/2017

ANAKΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ξεκινάει η εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), κατόπιν του Φ.Ε.Κ. 128 Τεύχος Β΄/24-01-2017 ( Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ) . Ως Ωφελούμενες μονάδες του Κ.Ε.Α. ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους.

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων: εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής.

Παρατίθενται ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

α) άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων. β) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.λ.π.) ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν.2716/99. γ) όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις δ) όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τους εξής τρόπους:

α) ατομικά με τους κωδικούς TAXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr

β) στα ΚΕΠ του Δήμου: Μεγαλόπολη (ισόγειο Δημαρχείου, Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου, τηλ. 2791360283), Καρύταινα (τηλ. 2791031440), Λεοντάρι (τηλ. 2791061723)

γ) στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» στην οδό Παπαναστασίου 30, τηλ. :2791360300, 2791360309, 2791360312.

 Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ):

α. ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.

β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού και άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

γ. ΑΦΜ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.

δ. ΕΝΤΥΠΟ Ε1 της Φορολογικής δήλωσης έτους 2015 σε περίπτωση φιλοξενίας).

ε. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος.

στ. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (βρίσκεται στον ιστότοπο www.keaprogram.gr)

Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

ε) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. στ) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Παπαδόπουλος Διονύσιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο