ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, (προϋπολογισμού 313.720,00€).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

– Περίληψη Διακήρυξης

– Διακήρυξη Διαγωνισμού

– Προκήρυξη

– Παράρτημα Ι_Τεχνική Περιγραφή

– Παράρτημα ΙΙ_Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

– Παράρτημα ΙΙΙ_ ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Α

-Παράρτημα ΙΙΙ_ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Β

 

Διακήρυξη προμήθειας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2
Περίληψη διακήρυξης_Μηχανήματα Έργου
Προκήρυξη 2020-OJS247-610798-el ADAM_signed

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο