ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΔΟΥ

Μεγαλόπολη 28-11-2016

Αρ. Πρωτ.: 16745

 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                

Έχοντας  υπόψη:

  1.Τις  διατάξεις:

α) Του άρθρου  30 του  Ν1080/80,  όπως  τροποποιήθηκαν από τις  διατάξεις του  άρθρου  7  παρ.7  του  Ν2307/95.        

β) Του  άρθρου 47 παρ.3 του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας  (Ν2094/1992), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν2696/1999 και έχει ισχύ  με τον  Ν3542/2007.

γ)  Του άρθρου 24 της Απόφασης  του  Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  3046/304/1989.

2. Την Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’) :Κτιριοδομικός Κανονισμός, άρθρο 24 παράγραφος 2.

3. Την από  16-07-2015  αίτηση της κυρίας Λαμπροπούλου Χριστίνας, που    έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 12325/16-07-2015 στο Δήμο Μεγαλόπολης .

4. Την με αριθμό πρωτ. 12325/20-07-2015 άδεια εκσκαφής οδού για την κατασκευή πεζοδρομίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

 5. Την από  22-11-2016  αίτηση της κυρίας Λαμπροπούλου Χριστίνας, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16745/22-11-2016 στο Δήμο Μεγαλόπολης .

 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ     

Άδεια εκσκαφής οδού για την ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Τουρλεντέ 34 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της κυρίας Λαμπροπούλου Χριστίνας, σε συνολικό μήκος 13,50 μέτρων και πλάτους πεζοδρομίου 1,35 μέτρων, σε αντικατάσταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 12325/20-07-2016 άδειας εκσκαφής οδού για την κατασκευή πεζοδρομίου (ΑΔΑ: 7ΚΝΗΩΛ8-ΦΑΧ)  του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η σχετική άδεια χορηγείται με τους ακόλουθους όρους, σε αντικατάσταση των όρων όπως ορίζονταν στην με αριθμό πρωτοκόλλου 12325/20-07-2015 άδεια εκσκαφής οδού για την κατασκευή πεζοδρομίου (ΑΔΑ: 7ΚΝΗΩΛ8-ΦΑΧ) του Δήμου Μεγαλόπολης (σχετικό 4)  και ειδικότερα του νέου υλικού ανακατασκευής του πεζοδρομίου :

1. Όλες οι εργασίες  εκσκαφής της οδού για την ανακατασκευή πεζοδρομίου θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνες του αιτούντα και με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές της εκτελούμενης εργασίας αλλά και των απαιτούμενων υλικών:

Αρχικά θα γίνει τομή οδοστρώματος, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής (όρια πεζοδρομίου) και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής.

Θα ακολουθήσει η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και πλακών που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών του πεζοδρομίου και στην συνέχεια η γενική εκσκαφή του υπάρχοντος πεζοδρομίου μέσου βάθους περίπου 30cm. Επισημαίνεται ότι οι εκσκαφές θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε φθορά στις παρακείμενες κατασκευές όπως στα δίκτυα ΟΚΩ που τυχόν διέρχονται.

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων, αφού φορτωθούν με μηχανικά μέσα σε αυτοκίνητα προς μεταφορά, θα απομακρύνονται αμέσως και θα απορρίπτονται σε χώρους που δεν δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών. Οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του αιτούντα χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση.

Ο αιτούντας στην συνέχεια θα προβεί στην κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της “στρώσης έδρασης οδοστρώματος” και της στάθμης έδρασης της τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Η στέψη του επιχώματος θα ταυτίζεται με το ερυθρό υψόμετρο του οδοστρώματος στην οριογραμμή του πεζοδρομίου.

Μετά την κατασκευή του επιχώματος θα κατασκευαστεί σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους το ελάχιστο 14 εκατοστά ποιότητας C16/20, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας B500C και ίνες πολυπροπυλαινίου σε αναλογία 0,60kgr/m3, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια και παρόμοιο με το σταμπωτά δάπεδα των πεζοδρομίων στο κέντρο της πόλης.

Τα τελικά υψόμετρα της στέψης του πεζοδρομίου όπως και το τελικό πάχος του πεζοδρομίου, θα προσαρμοστούν ανάλογα στο ερυθρό υψόμετρο της ασφάλτου αλλά και στα υψόμετρα των παρακείμενων πεζοδρομίων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ομαλή και χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των πεζών αλλά και η ανεμπόδιστη κίνηση των όμβριων υδάτων επί του ερείσματος του πεζοδρομίου αλλά και επί της τελικής επιφάνειας του πεζοδρομίου.

 2. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτεραία κατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με δαπάνες του Αιτούντα.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτίθενται ούτε και προσωρινά προϊόντα εκσκαφής επί της οδού, αλλά θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται, ταυτόχρονα με την εκσκαφή.

4. Ο Αιτών είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλει να επιβλέπει συνεχώς το έργο κατά την εξέλιξή του.

5. Το μέτωπο των εργασιών θα εξελίσσεται με τρόπο ώστε να υπάρχει σταθερά διαθέσιμη στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας.

6. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, δηλαδή θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακής σήμανσης ασφάλιση (Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/502 ΦΕΚ946Β’/09-07-2003).

7. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες εκσκαφής της οδού για την κατασκευή πεζοδρομίου, δεν εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και στο μέλλον  παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα (σε σχέση με το εν λόγω έργο), την υποχρέωση για την άμεση αποκατάσταση της οδού θα έχει ο Αιτών καθώς επίσης και την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν εξ’ αιτίας του προβλήματος  αυτού.

8. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου θα ενημερώσει για την έναρξη των εργασιών και θα ενημερωθεί για τα υπάρχοντα εγκατεστημένα δίκτυα  (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης, οπτικών ινών της WIND κλπ), ώστε να αποφευχθούν βλάβες επί των δικτύων αυτών. 

9. Στα πλαίσια της παρούσας Αδείας, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός από την παραπάνω.

10. Τέλος σε περίπτωση που ο Αιτών δε συμμορφωθεί σε όλα τα παραπάνω, θα διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών, θα αφαιρείται η παρούσα άδεια και θα καταλογίζονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3542/07.

11. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημέρα θεώρησής της από την Αρμόδια Αστυνομική Αρχή και για χρονική διάρκεια έως την περαίωση των παραπάνω εργασιών, στα πλαίσια πάντα της άμεσης εκτέλεσης των εργασιών χωρίς καθυστερήσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η παραπάνω εργασία, π.χ. λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, θα αναβάλλεται για επόμενη ημερομηνία, με ισχύ της παρούσας, αφού ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

12. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε ότι τα πεζοδρόμια αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, αναπόσπαστο τμήμα των οδών και καμιά ιδιοκτησία δεν τεκμηριώνεται από την τελική διαμόρφωσή τους.

13. Η έναρξη των εργασιών υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω  όρων.  

           Το παρόν χρήζει θεώρησης πριν την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια  Αστυνομική Αρχή.

Ο  Δήμαρχος Μεγαλόπολης

 

 

        Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο