Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 06-02-2023
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    02   –   02    –  2023
Αριθμ. Πρωτ.:  1342

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                         ΠΡΟΣ

    1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλος – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
    2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
    3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
    4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων(όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, την 6η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023,   ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (ΙΒ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 2. Περί έγκρισης της με αριθμό 48/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την απόδοση κρατήσεων.
 3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2022 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 4. Περί έγκρισης χρηματοδότησης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης, για την κάλυψη δαπανών δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).
 5. ΄Εγκριση της αριθμ. 21/19-01-2023 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη και υποβολή σχετικού Υπομνήματος στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΄Εγκριση δαπάνης αμοιβής Δικηγόρου.
 6. Περί παραίτησης ή μη από την εκδίκαση της με Αριθ. Κατάθ. Ε635/2017 Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου Μεγαλόπολης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της υπ΄ αριθμόν 62952/5384/23-12-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4326/30-12-2016) και της υπ’ αριθμόν 51575/26-10-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση της με αριθμ. 296/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε εν μέρει η αριθμ. 253/2022.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση της αριθμ. 255/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για τη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγαλόπολης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ2) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Πρώτης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 10. Λύση της Σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 11. Περί χορήγησης ή μη έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γεωτεμάχιο στη θέση «Παλιάμπελα» εκτός οικισμού Καμάρας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.
 12. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο Hellenic Open Fiber εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 13. Ορισμός – Εξουσιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου, ως εκπροσώπου του Δήμου, για όλες τις νόμιμες ενέργειες και την υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων για τη μεταβίβαση του υπ’ αριθμ. ΑΜ 54701 αγροτικού μηχανήματος (τρακτέρ) τύπου MASSEY – FERGUSON στο Δήμο Μεγαλόπολης.
 14. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (πλατάνου) στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κοινότητας Χράνων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 15. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (κυπαρισσιού) στο νεκροταφείο του Οικ. Δερβενίου της Κοινότητας Σουλίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 16. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου της Κοινότητας Καριταίνης Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 15041/08-12-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 17. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 656/17-01-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο