Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17/8/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 9131

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 588/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού/ορθή εγγραφή του τίτλου του ΚΑ 30-6233.001 με τίτλο έργου «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΜΕΣΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)-Ι.Π.» οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 584/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.695,60 € στον με τίτλο «ΚΑ: 00-6433με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 587/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 592/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 593/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 596/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 606/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 609/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.
  9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 619/2021 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου, εξειδίκευση πίστωσης & σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑ: 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικ. έτους 2021.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

    Μεγαλόπολη 13 – 08 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο