Σχετικά με εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεγαλόπολη   07/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                           

 

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η- Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

        Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες  ότι

οι εγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 10 /5/2018  έως 31/5/2018.

 

Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στο προνήπιο  για τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2014 δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο Μεγαλόπολης  και ως εκ τούτου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εγγραφούν στον Παιδικό Σταθμό.

  Τα δικαιολογητικά για την   εγγραφή / επανεγγραφή   των νηπίων  είναι τα ακόλουθα: 

  1. Αίτηση εγγραφής του νηπίου στη δομή Παιδικός Σταθμός (χορηγείται από τη δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του.

    Σε περίπτωση επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

       Οι αιτήσεις θα γίνονται στη δομή Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης  (Δ/νση: Επαμεινώνδα 3, πλησίον Αγ. Κων/νου) από τις 9:00 π.μ. έως και τις 10:30 π.μ.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2791022258 

 

                     

                                                                                                        Ο πρόεδρος

                                                                                       

 

                                                                                                    Χίνης Βασίλειος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο