Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 29-07-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.: 8597

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου.
 3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη δικαστικών εξόδων και τόκων υπερημερίας χρήσης».
 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6471.001 με τίτλο «Πολιτιστικό καλοκαίρι»».
 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 00-6277.001 με τίτλο «Τέλη χρήσης τηλεθέρμανσης Πνευματικού Κέντρου»».
 6. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής – οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Περί διαγραφής ή μη από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων ΚΟΚ και τελών ύδρευσης.
 8. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022).
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.600,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου.
 10. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 5.000,00 € από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 11. Αποδοχή ποσού 110.855,31 € από το YΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 12. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 25 – 07 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο