Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 21/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

         ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 12557

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ», ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 2. Παραλαβή της εγκεκριμένηςΑ’ φάσης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022».
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 6. Έγκριση πρακτικού – Στάδιο Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη – διεξαγωγήςΗλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 987,50 € στον Κ.Α.Ε. 00-6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Περί αποδοχής ποσού 12.725,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 86.887,13 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 10. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022.
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.009 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάτω Μακρύσι στην Τ.Κ. Μακρυσίου»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.011 με τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς στην περιοχή Κλαδέικα στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.008 με τίτλο: «Τοποθέτηση δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Κάτω Μακρυσίου στη Τ.Κ. Μακρυσίου»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 17 – 10 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο