Απόφαση 1/2022 Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αριθμός Απόφασης 1/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης 

ΘΕΜΑ:  Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167). 

Στη Μεγαλόπολη σήμερα, την εικοστή έκτη (26η) του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2022), ημέρα της Εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης, που συγκροτήθηκε με την υπ ́ αριθμ. 496/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την από 160/19-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νβ. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του N. 4555/18 «… ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος.

          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  σε σύνολο είκοσι έξι (26) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) μέλη, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1. Μαρινόπουλος Δημήτριος 1. Τζιούβελης Νικήτας
2. Ψυχογυιός Θεόδωρος 2. Παγιώτας Παναγιώτης
3. Παπακυριαζής Ιωάννης 3. Μανιάτη Σταυρούλα
4. Τσίρμπα Αικατερίνη 4. Ρόμπος Ευάγγελος
5. Γκιουμές Ιωάννης 5. Τσίρης Αθανάσιος
6. Γιαννόπουλος Δημήτριος 6. ΄Ηντουνας Δημήτριος
7. Κανάκης Ιωάννης (πατήρ Ιάκωβος) 7. Βλάχου Αλεξάνδρα
8. Κιντής Μάριος 8. Πανταζής Παναγιώτης
9. Δημητρακοπούλου Γεωργία 9. Κορολής Νικόλαος
10. Αγγελόπουλος Θεόδωρος 10 Χριστοδημητροπούλου Μαρία
11. Κουρέτα Μαρία 11. Καρράς Βασίλειος
12. Κάικα Χαρά    
13. Λυκογιάννης Δημήτριος    
14. Γρηγορόπουλος Σωτήριος    
15. Μάντης Νικόλαος    

Η πρόσκληση της συνεδρίασης κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, οι οποίοι καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η πρόσκληση είχε νομίμως δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδο των μελών στην πλατφόρμα γνωστοποιήθηκε σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού τους email.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Αθανασία Κούτσουρα του Ηλία, που νομίμως είχε ορισθεί με την αριθμ. 1005/17-12-2019 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Χριστογιαννόπουλου και των Αντιδημάρχων κ. Σιέμπου, κ. Μανιάτη και κ. Μπουγιούκου,  και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σιέμπο, ο οποίος αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167)» εξέθεσε ότι:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του “N. 4555/18 «..- Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) παρ. 2, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο  76 του ν. 3852/2010:

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Με τις διατάξεις του ΄Αρθρου 155  «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού» του ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’), ορίζεται ότι:

  1. Στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και των Κοινοτήτων.
  2. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156,  το οικονομικό έτος της διαχείρισης των Δήμων και των Κοινοτήτων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου  και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 157

Έσοδα 1. Τα έσοδα είναι τακτικά και έκτακτα.

Τακτικά έσοδα είναι αυτά που προέρχονται:

α) Από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους.

β) Από τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

γ) Από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

δ) Από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

και
ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

Έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται:

α) Από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.

β) Από διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

γ) Από συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του  παρόντος.

δ) Από τα κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και

ε) Από κάθε άλλη πηγή.

  1. Με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 155 προσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα που  ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Με την ίδια απόφαση μπορεί να διακρίνονται τα έσοδα που  προορίζονται για επενδύσεις από τα λοιπά έσοδα του Δήμου ή της Κοινότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 189 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων»  του “N. 4555/18 «..- Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. 

Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Οι οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 δίνονται με την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β’): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης».

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022, που έχει καταρτισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθμ. 4/2021 απόφαση – εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και έχει ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης με την αριθμ. 6/2022 απόφασή του, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2022, αποτελεί το κυρίαρχο μέρος του υπό σύνταξη προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2022 αποτελεί το εργαλείο λειτουργίας του Δήμου και εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

 Στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα του Δήμου και οι δαπάνες του Δήμου (δαπάνες τεχνικού προγράμματος/ δράσεων του Δήμου  και υποχρεωτικές – λειτουργικές  δαπάνες ).

Συνημμένα υποβάλλεται προσχέδιο Ανακεφαλαίωσης Εσόδων – Εξόδων του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώμες επί του ανωτέρω θέματος, ως εξής:

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Καλή χρονιά, υγεία και επιτυχίες για τον Δήμο μας και για όλους τους πολίτες.       Πολύ σύντομα, θα αναφερθώ σε δύο – τρία πράγματα που απασχολούν τελευταία τον Δήμο.

        Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ζητήσει δύο φορές, παρότι την πρώτη φορά δεν είχαμε καλά στοιχεία. Πήραμε μία αναβολή, πήραμε δεύτερη αναβολή. Οι αιτήσεις είναι αρκετές, θα απασχοληθεί κόσμος και ήδη άρχισαν να γίνονται εγκρίσεις. Όποιος θέλει, που έχει επιχείρηση, μπορεί ακόμα και την Δευτέρα να υποβάλει πρόταση. Θα είναι πολύ θετικό για τον Δήμο, αν μπορέσουμε να κάνουμε χρήση.

        Να σας πω ότι στη συνέχεια, οι πέντε Δήμαρχοι των ενεργειακών Δήμων, δηλαδή Μεγαλόπολη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο και Κοζάνη, κάποιους όρους που δεν ήταν ευνοϊκοί για τους πολίτες μας, να αλλάξουν, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν κι άλλοι που δεν πληρούν αυτούς τους όρους, δηλαδή ένσημα από το 2019, 2020, 2021, γιατί ξέρετε ότι έχουμε 800 θέσεις στο ένα πρόγραμμα μόνο για τη Μεγαλόπολη και απ’ ότι καταλαβαίνω θα υπάρξει δεύτερος κύκλος και καλό είναι, αλλάζοντας τις παραμέτρους και τις προϋποθέσεις, να μπορέσουμε (διακοπή λόγω κακής σύνδεσης)

        Δεύτερον, υπάρχει το πρόβλημα με την τράπεζα Eurobank, που λέει ότι ο στόχος είναι ένα κατάστημα ανά Νομό και ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην πόλη μας. Καλέσαμε στο γραφείο τον περιφερειακό Διευθυντή, όπου με τον κύριο Σακελλαριάδη οξύτατα του δώσαμε να καταλάβει ότι έχουμε έντονη διαφωνία και τον απειλήσαμε ότι όλοι οι Μεγαλοπολίτες θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους.

        Πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προωθούμε προς τους Υπουργούς και προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της τράπεζας και ήδη από προχθές επιχείρησα να έρθω σε επαφή με τους Υπουργούς, οι οποίοι βέβαια αυτή την στιγμή έχουν άλλα προβλήματα. Άμεσα λοιπόν τις επόμενες μέρες θα κοιτάξουμε να κάνουμε και επίσκεψη στους αντίστοιχους Υπουργούς, τηλεφωνική και δια ζώσης, για να διαμηνύσουμε την αντίδρασή μας και να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι.

        Τα μεγάλα θέματα από τα τέσσερα που θεωρούμε ότι μπορούν να δώσουν οντότητα και ανάκαμψη στην οικονομική πορεία της πόλης, δηλαδή το φυσικό αέριο, οι φυλακές εργασίας, το πάρκο και το εκθεσιακό κέντρο – παράρτημα, δεν είναι τα μοναδικά. Είναι όλα σε μία εξέλιξη.

        Βέβαια, για το θέμα των φυλακών είχαμε κανονίσει συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής η οποία, όμως, παραιτήθηκε και έχουμε κανονίσει τώρα να συναντήσουμε με τον καινούριο Διευθυντή και τον κύριο Θεοδωρικάκο.

        Η ΕΤΒΑ δουλεύει πάνω στο πάρκο και τις αμέσως επόμενες μέρες είναι η επαφή με τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον εκπρόσωπο της διεθνούς έκθεσης και μάνατζερ. Πάμε για να δώσουμε την μελέτη σκοπιμότητας για την αντένα της έκθεσης.

        Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η καινούρια πρόσκληση που έκανε ο κύριος Νίκας και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε το Γηροκομείο, γιατί την πρώτη φορά, ενώ είχαμε την μελέτη και θεωρητικά υπολογίζαμε ότι είναι έτοιμη, έλειπε η γεωτεχνική μελέτη. Όμως, κινηθήκαμε άμεσα, δώσαμε να γίνει η μελέτη με την βοήθεια και με του κυρίου Μπούρα από την ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε. και την αναθέσαμε. Ήδη θα είδατε το γεωτρύπανο που ήρθε και έκανε έρευνες και ελέγχονται τα στοιχεία, για να προλάβουμε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να μπούμε και να μπορέσουμε να ενταχτούμε.

        Είμαστε αισιόδοξοι, συζητήσαμε με τον κύριο Σκαντζό σήμερα και με τον κύριο Νίκα, να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το έργο των 5.500.000,00€, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Θεωρούμε ότι και αυτό θα γίνει.

        Είμαστε λοιπόν σε μία προσπάθεια όλοι και αυτός ο χρόνος θα είναι κρίσιμος για εξελίξεις πάνω σε αυτά τα βασικά θέματα που σας είπα. Ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος: Στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης εισάγουμε τον τρίτο προϋπολογισμό της νυν Δημοτικής Αρχής, τον προϋπολογισμό του 2022.

        Το έχει φέρει η μοίρα μας έτσι, ώστε και αυτός ο προϋπολογισμός να γίνεται εν μέσω πανδημίας, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην εν γένει λειτουργία του Δήμου και κυρίως στον τομέα των εσόδων.

        Εξ’ αρχής, έχουμε αποφασίσει ως Δημοτική Αρχή να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις απόψεις και τον παλμό τρόπον τινά της κοινωνίας.

        Ο προϋπολογισμός κάθε Δήμου καταρτίζεται με βάση κάποιους κανόνες από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να απηχεί όσο το δυνατόν την πραγματικότητα και να μην ξεφεύγει από κάποια όρια κυρίως στον τομέα των εσόδων, για να μην κάνει κάθε Δήμος υπερεκτίμηση στα έσοδα και τελικά να βγαίνει εκτός.

        Γι’ αυτό τον λόγο ο προϋπολογισμός, αφού ψηφιστεί από την Επιτροπή Διαβούλευσης και από την Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

        Άλλη μία παράμετρος που αξίζει να μάθετε είναι ότι ο προϋπολογισμός κάθε έτους καταρτίζεται με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, δηλαδή στην περίπτωσή μας καταρτίζεται με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2021.

        Οι πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού μας ανήκουν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.

        Η πρώτη κατηγορία είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, οι οποίοι κατανέμονται στο σύνολό τους σε ανελαστικές δαπάνες για την λειτουργία του κάθε Δήμου, όπως για παράδειγμα οι μισθοί, τα αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα. Στην περίπτωσή μας, αυτό το ποσό ανέρχεται στα 2.250.000,00€ τον χρόνο.

        Αυτή η πηγή χρηματοδότησης επηρεάζεται άμεσα από πληθυσμιακά κριτήρια. Τουτέστιν, αν ο πληθυσμός ενός Δήμου πέσει κάτω από ένα όριο, μειώνονται και οι ΚΑΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί την φετινή χρονιά, με δεδομένο ότι είναι χρονιά απογραφής και αν ο πληθυσμός του Δήμου Μεγαλόπολης πέσει κάτω από τις 10.000, ενδεχομένως να υπάρχει μείωση σε αυτή την χρηματοδότηση, κάτι που θα επιφέρει προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου. Γι’ αυτό καλό είναι να τονίσουμε γι’ άλλη μία φορά ότι όσοι μπορούμε να απογραφούμε στον Δήμο Μεγαλόπολης, ώστε να μην πέσει ο πληθυσμός κάτω από το όριο των 10.000.

        Η δεύτερη κατηγορία είναι η επιχορήγηση σε μικρούς και νησιώτικους Δήμους. Είναι μία επιχορήγηση η οποία ξεκίνησε να δίνεται στον Δήμο Μεγαλόπολης το 2017 και ευτυχώς, παραμένει ακόμα και τώρα. Είναι της τάξεως των 303.000,00€.

        Η τρίτη κατηγορία είναι οι ΚΑΠ για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή η παλιά ΣΑΤΑ. Είναι ένα ποσό της τάξεως των 374.000,00€ κάθε χρόνο, το οποίο προστίθεται στο τεχνικό πρόγραμμα και αφορά έργα.

        Η τέταρτη κατηγορία, ειδικά για τον Δήμο Μεγαλόπολης και για τους λιγνιτικούς Δήμους, είναι το λιγνιτόσιμο, το γνωστό ΕΑΠ. Το 50% μεταφέρεται στην Περιφέρεια, το 47% στον Δήμο Μεγαλόπολης και το 3% στον Δήμο Γορτυνίας. Αυτά είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε όπως θέλουμε για τους σκοπούς για τους οποίους έχει θεσμοθετηθεί αυτός ο πόρος.

        Κατά γενική ομολογία, η βιωσιμότητα ενός Δήμου εξαρτάται από τους ιδίους πόρους. Είναι χρήματα τα οποία η κάθε Δημοτική Αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, εκτός των ανταποδοτικών που κατευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ο ηλεκτροφωτισμός.

        Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, ως Δημοτική Αρχή, από την αρχή της θητείας μας βάλαμε έναν στόχο για να περιορίσουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία υπήρχαν στον Δήμο, δηλαδή χρέη τρίτων προς τον Δήμο Μεγαλόπολης. Όταν αναλάβαμε, αυτό το ποσό μαζί με τους τόκους ήταν 3.500.000,00€ περίπου.

        Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ήταν αναγκαία αφενός για την λειτουργικότητα του Δήμου, ώστε να έχουμε χρήματα να κάνουμε πράγματα και αφετέρου για ηθικούς λόγους, γιατί είναι ανήθικο κάποιος να πληρώνει και ο διπλανός του να υπεκφεύγει αυτής της υποχρέωσης.

        Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν μπορούν κάποιοι συμπολίτες μας να ανταποκριθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα.

        Όμως, θα πρέπει να μιλήσουμε με αριθμούς. Όπως προείπα, τα χρέη τρίτων προς τον Δήμο Μεγαλόπολης ήταν 3.500.000,00€ όταν αναλάβαμε και μέχρι 31-12-2021, με τα στοιχεία που βγήκαν, έχουμε ήδη εισπράξει 945.000,00€ και έχουν μπει σε ρύθμιση 2.300.000,00€. Είναι ένα ποσό που αναλύεται ως εξής: Την πρώτη χρονιά 250.000,00€, το 2021 260.000,00€ και φέτος τα υπόλοιπα, που είναι περίπου 300.000,00€.

        Ευελπιστούμε ότι για τα 2.300.000,00€, που είναι ήδη σε ρύθμιση, θα συνεχιστεί η αποπληρωμή των δόσεων, ώστε σταδιακά να αρχίσουμε να μειώνουμε αυτό το ποσό.

        Από την άλλη πλευρά, εκκρεμούσε ένα ζήτημα με την βεβαίωση των Τελών Ακίνητης Περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων χώρων και των τελών καθαριότητας στην ΔΕΗ. Από τον Ιούνιο του 2018, που η ΔΕΗ διασπάστηκε σε ΔΕΗ και Λιγνιτική, μέχρι να βρούμε τα ακριβή στοιχεία ιδιοκτησίας της ΔΕΗ και της Λιγνιτικής δεν είχε βεβαιωθεί τίποτα από αυτά τα τέλη.

        Ύστερα από πολλές πιέσεις το 2021 και το 2020, μέχρι σε σημείο που ¨απειλήσαμε¨ έμμεσα τις δύο εταιρίες ότι θα τα βεβαιώσουμε στο παλιό Α.Φ.Μ., με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα διαδικαστικά στην ΔΕΗ, βρήκαμε κάποια άκρη και βεβαιώσαμε στην ΔΕΗ, δηλαδή στην 5η μονάδα, το ποσό των 346.000,00€ το οποίο εντός των επόμενων ημερών θα μπει στο ταμείο του Δήμου. Επίσης, έχουμε έρθει σε συμφωνία με τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης, όπου το ποσό θα είναι 1.370.000,00€ το οποίο θα βεβαιωθεί τον επόμενο μήνα και θα έρθει και αυτό στο ταμείο του Δήμου.

        Όσον αφορά το περιβόητο χρηματικό υπόλοιπο που διαβάζουμε συνέχεια στις εφημερίδες, φαίνεται ότι τα χρήματα κυμαίνονται στα 7.500.000,00 – 8.000.000,00€ και οπότε, υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο Δήμος έχει χρήματα και δεν γίνονται έργα.

        Από αυτά τα 8.000.000,00€ περίπου, τα αμιγώς καθαρά χρήματα που είναι στο ταμείο ως χρηματικό υπόλοιπο είναι 2.000.000,00€ περίπου. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα σε ειδικές κατηγορίες. Οπότε, δε λογίζονται ως καθαρό χρηματικό υπόλοιπο.

        Είναι τα 4.500.000,00€ του ειδικού τέλους, τα οποία διεκδικεί η ΔΕΗ και κερδίζει τις δίκες που γίνονται. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα αναγκαστούμε να τα επιστρέψουμε. Επίσης, είναι οι 540.000,00€ του Τριποτάμου που είναι δεσμευμένες για την μετεγκατάσταση του οικισμού και κάποια άλλα χρήματα τα οποία είναι από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και από άλλες χρηματοδοτήσεις, που είναι ήδη δεσμευμένα για έργα τα οποία έχουν προχωρήσει, έχουν συμβασιοποιηθεί και μένει να αποπληρωθούν.

        Όσον αφορά τα έξοδα ενός Δήμου, για να μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένα νούμερα που κουράζουν, αναλύονται σε κατηγορίες, όπως είναι οι μισθοδοσίες, οι ανελαστικές δαπάνες, ένα μεγάλο ποσό ανήκει στο τεχνικό πρόγραμμα, που το αναλύσαμε πριν ένα μήνα περίπου και κάποια χρέη που έρχονται από παλιά. Αυτά είναι τα έξοδα σε γενικές γραμμές. Μετά, στις ερωτήσεις, μπορούμε να αναλύσουμε κάποια παραπάνω.

        Ένα άλλο σοβαρό, λόγω της εποχής που διανύουμε και γενικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι η πολιτική προστασία όπου προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς, είτε τον χειμώνα, είτε το καλοκαίρι. Βέβαια, να τονίσουμε ότι τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν αφορούν την περίοδο του καλοκαιριού, όπου εκεί έχουμε στρέψει την μεγαλύτερη προσοχή μας.

        Γι’ άλλη μία φορά ενισχύουμε τους πυροφύλακες με επιπλέον δύο για να καλύψουμε επιπλέον πυροφυλάκια, τα οποία και στην αντιπυρική περίοδο που τελείωσε βοήθησαν πάρα πολύ την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να αντιμετωπίσουμε γρήγορα οποιοδήποτε συμβάν.

        Αυξάνουμε τις δεξαμενές πυρόσβεσης σε σημεία τα οποία μας έχει υποδείξει η Πυροσβεστική. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι θα προμηθευτούμε μία μεγάλη δεξαμενή 100 τόνων, η οποία θα τοποθετηθεί στην περιοχή της Πετρίνας και αξιοποιώντας την μονάδα αφαλάτωσης, όπου έχουμε απώλεια νερού 4 με 5 κυβικών την ώρα, θα γεμίζει αυτή την δεξαμενή με φλοτέρ και να φεύγει.

        Αυτή η δεξαμενή θα καλύψει την ανατολική Φαλαισία, που υστερεί στο θέμα της πυρόσβεσης, είναι μεταλλική ανοιχτού τύπου για να έχουν πρόσβαση τα επίγεια μέσα και τα ελικόπτερα και αξιοποιώντας το νερό, θα είναι πάντα γεμάτη.

        Επίσης, συντηρούμε πάλι τα πυροσβεστικά οχήματα 4Χ4 για να είναι λειτουργικά, καθώς επίσης φτιάχνουμε ένα πυροσβεστικό 5 τόνων που ήταν σε ακινησία τέσσερα χρόνια περίπου και θα μπει και αυτό στην υπηρεσία της πυρόσβεσης.

        Έχουμε έρθει σε επαφή με την Πυροσβεστική για να αγοράσουμε ένα drone, ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη της Πυροσβεστικής, το οποίο να μείνει στην περιοχή μας και να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των πυρκαγιών την ώρα της εξέλιξης, αλλά και για πρόληψη. Θα συζητήσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς μπορεί να βοηθήσει την περιοχή μας.

        Για τον χειμώνα έχουμε ήδη παραγγείλει, και εντός των επόμενων ημερών έρχεται, έναν μηχανισμό αποχιονισμού ειδικά για τα αγροτικά 4Χ4, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα μαχαίρι μπροστά και μία αλατιέρα. Έχουμε ένα μεγάλο εκχιονιστικό, αλλά δεν μπορεί να μπει σε χωριά και κάνει μόνο για τους δρόμους. Θα προμηθευτούμε λοιπόν αυτό για τα 4Χ4 για να μπαίνει στους δρόμους των χωριών, που είναι στενοί και για να είναι πιο γρήγορο εκεί που πρέπει.

        Την χρονιά που πέρασε, όπως και το 2020, είχαμε την πανδημία και προσπαθήσαμε, με ό,τι δυσκολίες είχε ο προϋπολογισμός, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες της Μεγαλόπολης και τους απαλλάξαμε από την καταβολή τελών για την περίοδο που ήταν κλειστοί, όπως έκαναν οι περισσότεροι Δήμοι.

        Ως Δήμος Μεγαλόπολης, σε αντίθεση με άλλους όμορους Δήμους, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Τους υπόλοιπους μήνες, που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, μειώσαμε 50% τα τέλη για να ενισχύσουμε τους επιχειρηματίες της εστίασης, που κυρίως αφορούσε αυτό το θέμα. Ήταν μία απόφαση την οποία πήραμε θέλοντας να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες, αλλά δυσκολεύοντας την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Καταφέραμε, μέσα από κάποιες μειώσεις που κάναμε, να ανταποκριθούμε και σε αυτό το αίτημα. Ήταν μία κίνηση στην οποία επαναλαμβάνω ότι άλλοι Δήμοι, μεγαλύτεροι και όμοροί μας, δεν είχαν προχωρήσει.

        Όπως είχαμε πει και στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και με μία πρόχειρη μελέτη που έκανα με την ανάλυση των υπαλλήλων, υπάρχει ένας μεγάλος μέσος όρος ηλικίας και κάποιοι από αυτούς είναι στα πρόθυρα να βγουν σε σύνταξη. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, όσον αφορά τους υπαλλήλους. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι αναλαμβάνουν τρία και τέσσερα αντικείμενα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου Δήμου.

        Εξ’ αρχής, προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε το οργανόγραμμα για να μπορούμε να προσλάβουμε νέα άτομα, κάτι που πραγματοποιείται. Μέσα από αυτό το ψηφιακό οργανόγραμμα που υλοποιήσαμε, μπορούμε να δεχτούμε και άτομα από την κινητικότητα, γιατί μέχρι τώρα μπορούσαν να φύγουν άτομα από τον Δήμο με την κινητικότητα, αλλά δεν μπορούσαμε να δεχτούμε εμείς επειδή δεν είχαμε το ψηφιακό οργανόγραμμα. Εκκρεμούσε, αλλά το ολοκληρώσαμε στις αρχές του 2020 και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να επανδρώσουμε τις Υπηρεσίες, ώστε να είναι καλύτερες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες.

        Είναι μία δύσκολη περίοδος για τον Δήμο μας, δεν υπάρχει πολύ προσωπικό, οι διορισμοί έχουν περιοριστεί στο κράτος και αυτό επιβαρύνει κυρίως τους Δήμους που έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες. Βέβαια, δεν είναι κάτι που περνάει αμιγώς από το χέρι μας, αλλά όσον αφορά τις δικές μας υποχρεώσεις ως προς το ψηφιακό οργανόγραμμα, είμαστε εντάξει και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

        Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζεται στο ποσό των 30.123.756,00€.

        Είμαστε στην διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες.

Ο κ. Παπακυριαζής Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού:  Είναι λίγο εξειδικευμένα αυτά που μας είπε ο Αντιδήμαρχος. Εμείς συμφωνούμε με αυτά που είπε. Είναι κάποια νούμερα και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα πράγματα.

        Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον πληθυσμό του Δήμου. Όταν λέει 10.000, ελπίζω ότι εννοεί μαζί με τις Κοινότητες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος: Είναι όλος ο Δήμος μαζί με τις Κοινότητες. Με την απογραφή του 2011, ήταν περίπου 10.400 – 10.500. Θα πρέπει να μείνουμε πάνω από 10.000. Αν πέσουμε κάτω από τις 10.000, κατά μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μείωση στους ΚΑΠ και αυτό θα επιβαρύνει την λειτουργία του Δήμου εν γένει.

Ο κ. Παπακυριαζής Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού: Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν κάποιος απογράφτηκε στο χωριό του;

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος:  Όχι.

Ο κ. Παπακυριαζής Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού: Επειδή άκουσα για το Γηροκομείο, σε ποιο σημείο ακριβώς θα το κάνουμε; Εκεί που είναι το παλιό;

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος: Όχι. Το Γηροκομείο είναι δίπλα στον παλιό Άγιο Νικόλα. Σε εκείνο το οικόπεδο.

Ο κ. Παπακυριαζής Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού: Αυτό εννοώ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος:  Απ’ ότι φαίνεται, ο κύριος Σιέμπος ήταν κατατοπιστικότατος. Δεν υπάρχουν απορίες. Οπότε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος. Εγκρίνεται το θέμα ως εισήχθη προς συζήτηση; Ομόφωνα.

Ο κ. Ψυχογυιός Θεόδωρος, εκπ/πος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίων: Για την τηλεθέρμανση δεν μας αναφέρατε κάτι, που έχει μείνει εκκρεμότητα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Δεν μας ρωτήσατε, κύριε Ψυχογυιέ. Θέλετε κάποια διευκρίνιση;

Ο κ. Ψυχογυιός Θεόδωρος, εκπ/πος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίων: Είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα γίνει ενημέρωση για το τι γίνεται με την τηλεθέρμανση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος: Δεν αναφέρθηκα στην τηλεθέρμανση επειδή δεν άπτεται των θεμάτων του Δήμου, γιατί είναι άλλη εταιρία. Θα αναφερθεί ο Δήμαρχος αναλυτικά. Δεν ξέφυγα από κάτι.

Ο κ. Ψυχογυιός Θεόδωρος, εκπ/πος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίων: Ναι, το θέμα μας τώρα αφορά τον προϋπολογισμό. Είναι άλλη εταιρία και δεν ξέρω αν εμπλέκεται ο Δήμος σε αυτό το θέμα, δηλαδή αν είναι όλο μαζί ή αν είναι ξεχωριστό κομμάτι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος:  Αν και δεν είναι αυτό το θέμα, ο κύριος Δήμαρχος θα πει δύο κουβέντες για ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Το θέμα της τηλεθέρμανσης δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε σήμερα.

        Η τηλεθέρμανση έχει μπει σε μία άλλη βάση λειτουργίας, από την στιγμή που η Μονάδα ΙΙΙ σταμάτησε να παρέχει ενέργεια. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα και με τον Πρόεδρο της Τηλεθέρμανσης, τον κύριο Μπουγιούκο, ώστε να μπορέσουμε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο να γίνει η εξυπηρέτηση στον βαθμό που γίνεται.

        Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο οι καταναλωτές της τηλεθέρμανσης, που είμαστε από τους τυχερούς, επιδοτούμαστε έμμεσα και άμεσα από τον Δήμο. Έμμεσα, γιατί όλα τα δάνεια κτλ τα πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου και δεύτερον, που είναι το σημαντικότερο, αυτή την στιγμή οι καταναλωτές της τηλεθέρμανσης πληρώνουμε ένα μικρό ποσό για τον απλούστατο λόγο ότι το επιπλέον αέριο που χρειάζεται, το κόστος του οποίου θα φτάσει πάνω από 1.000.000,00€, πληρώθηκε από την ΔΕΗ. Φανταστείτε αυτό το 1.000.000,00€ να είχε επιμεριστεί στους καταναλωτές. Θα πηγαίναμε σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει 1.000,00€ θα πλήρωνε 3.000,00€.

        Η τηλεθέρμανση αυτή την στιγμή λειτουργεί 15 ώρες την ημέρα και δε νομίζω ότι είναι λίγο το διάστημα που λειτουργεί, γιατί δε νομίζω ότι κάποιος από εμάς που έχει καλοριφέρ το λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα. 15 ώρες την ημέρα ίσως είναι λιγότερο καλό από τις 24 ώρες, αλλά είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους που είπαμε. Έχουμε 1.000.000,00€ επιδότηση από την ΔΕΗ.

        Απ’ ότι μου λέει ο κύριος Μπουγιούκος, με την τιμή που υπάρχει, φέτος μπορεί να πάει και 2.000.000,00€ το επιπλέον κόστος. Άρα λοιπόν, εμείς που χρησιμοποιούμε την τηλεθέρμανση έχουμε τρομερή επιδότηση και θα μας έρθει στο ίδιο ποσό.

        Πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα χρειαστεί να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση, γιατί θα έχουμε πάει στην λύση του φυσικού αερίου, η οποία προωθείται και σύντομα θα έχουμε την πρόσκληση για την κατασκευή της υπόλοιπης σύνδεσης του κάθε σπιτιού. Οπότε, μετά ο καθένας θα το λειτουργεί όσο θέλει, θα πληρώνει αυτό που καταναλώνει και θα έχει μία πολύ καλή θέρμανση.

        Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και πιστεύω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, πάντα με το μέτρο της σχετικότητας που υπάρχει και η τηλεθέρμανση λειτουργεί. Το αν υπάρχουν παράπονα ή αν κάποιος έχει μάθει ότι θα πρέπει η τηλεθέρμανση να επιδοτείται στο σύνολό της, δεν γίνεται. Λάβετε υπόψη σας και τα άλλα που είπαμε, κύριε Ψυχογυιέ, ότι στη Μεγαλόπολη έχουμε πάνω από 2.500 σπίτια και βάλτε και τους κατοίκους όλων των χωριών. Όλοι συνεισφέρουν στην τηλεθέρμανση.

        Η τηλεθέρμανση έχει ένα προβληματικό δίκτυο και έχουμε πει ότι χάνει από παντού. Πέρσι έβαλαν 400 – 500 βυτία. Έχει πρόβλημα και προσπαθούμε μέσα απ’ όλα αυτά τα προβλήματα, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, να ανταπεξέλθουμε, γιατί πρέπει οι πολίτες να μην έχουν πρόβλημα και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Ψυχογυιός Θεόδωρος, εκπ/πος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίων:  Απλά μία ενημέρωση ήθελα, γιατί ακούγονται έξω διάφορα.

Ο κ. Γρηγορόπουλος Σωτήριος, μέλος της Επιτροπής, δημότης:  Επειδή είμαι ένας από αυτούς που ακούνε και με περίσσεια ευαισθησία αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα του συμπολίτη μου, έχω ακούσει από πολλά στόματα ότι: «Εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι ….».

        Επανέρχομαι λοιπόν στην αναγκαιότητα της τάχιστης ρύθμισης προς είσπραξη αφενός και αφετέρου να γίνει μία μονοθεματική διαβούλευση, ώστε ο κόσμος της επιτροπής να ενημερωθεί λεπτομερώς για τα θέματα της τηλεθέρμανσης, να έχουμε και εμείς στα χέρια μας ολοκληρωμένο το πακέτο των πληροφοριών και να μπορούμε να στεκόμαστε όπως πρέπει να στεκόμαστε, όπως είχαμε σταθεί και στο παρελθόν.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Δεν θέλω να διαχωριστούν οι πολίτες σε δύο κατηγορίες, στους έχοντες και στους μη έχοντες. Γι’ αυτό σας είπα και στην αρχή ότι είμαι στους ευνοούμενους. Τυχαίνει το σπίτι όπου μένω να είναι στην τηλεθέρμανση.

        Είμαστε στο τέλος μίας πορείας της τηλεθέρμανσης και πιστεύω ότι είναι τα τελευταία. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις που έχει. Κάποιοι ευνοήθηκαν και κάποιοι δεν ευνοήθηκαν. Δεν είναι ώρα να το διαχωρίσουμε τώρα. Να κοιτάξουμε το υπόλοιπο διάστημα να είναι ικανοποιητική η λειτουργία της τηλεθέρμανσης για να μην έχουμε θέματα και να ελπίζουμε ότι από του χρόνου τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα είναι διαφορετικά. Να συνδεθεί σταδιακά όλη η πόλη και ο καθένας να κάνει χρήση όσες ώρες θέλει και να πληρώνει αυτά που καταναλώνει, όπως είναι και το σωστό.

        Δε νομίζω ότι τώρα πρέπει να μπούμε σε μία διαφοροποίηση, οι έχοντες και οι μη έχοντες. Ούτε ωφελεί, ούτε είναι σωστό. Είμαστε όλοι κάτοικοι του ίδιου Δήμου.

Ο κ. Γρηγορόπουλος Σωτήριος, μέλος της Επιτροπής, δημότης:  Δεν ήταν τέτοιο το πνεύμα μου.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Δεν το είπα για εσάς, κύριε Γρηγορόπουλε. Έχουμε συζητήσει κατ’ ιδίαν και ξέρω τις απόψεις σας. Το είπα γενικότερα. 

Ο κ. Μαρινόπουλος Δημήτριος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο Περιφερειακό Τμήμα: Κύριε Πρόεδρε, καλορίζικος και καλή δύναμη στο έργο σας. Κύριε Δήμαρχε, καλά έργα και καλή δύναμη.

        Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του φυσικού αερίου. Είμαστε περίπου στην μέση, όσον αφορά τις παροχές του φυσικού αερίου;

        Δεύτερον, είναι ένα έργο σωστό τεχνικά και γίνεται με προδιαγραφές. Για τον οικισμό της ΔΕΗ θα γίνει παροχέτευση φυσικού αερίου;

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Τι να σας πω αν είναι στο 50%, δεν μπορώ. Όμως, μπορώ να σας πω ότι έχει προχωρήσει επαρκώς η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου και όλοι στην πόλη βλέπουμε ότι έχει κάνει ένα μεγάλο κομμάτι.

        Οι άνθρωποι που το κατασκευάζουν, κατά γενική εκτίμηση,  κάνουν μία πάρα πολύ καλή δουλειά τεχνικά. Βεβαίως, υπάρχουν κάποια προβλήματα που δημιουργεί η διάνοιξη του αγωγού και ζητάμε την ανοχή του κόσμου, τα οποία θα αποκατασταθούν με το που θα τελειώσει η σύνδεση.

        Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό για να σας το πω, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σύντομα αναμένεται η πρόσκληση από το ΕΣΠΑ για το πώς θα γίνουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε έναν αγώνα δρόμου να κάνουμε τις εσωτερικές συνδέσεις, γιατί δεν είναι και εύκολο, ώστε να προλάβουν να μπουν όλοι οι κάτοικοι και να τελειώσουμε. Είμαστε σε ένα σημαντικό σημείο.

        Σύντομα θα γίνει το κεντρικό δίκτυο και θα ζητήσουμε, τουλάχιστον για τον κεντρικό δρόμο συν τους δύο – τρεις κάθετους που είναι στην πλατεία, να πάνε όλοι οι κάτοικοι να συνδεθούν. Είναι θέμα σωστής αντιμετώπισης του προβλήματος, γιατί φανταστείτε να φτιάξουμε τον εσωτερικό δρόμο και μετά από ένα μήνα να κάνει αίτηση κάποιος για να συνδεθεί και να ανοίγουμε ξανά τον δρόμο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και τώρα που σύντομα θα μπει στο κεντρικό δίκτυο να κάνουν τις αιτήσεις τους όλοι οι κάτοικοι και να ανοιχτεί μία και καλή, για να μας δοθεί η δυνατότητα να φτιάξουμε τους δρόμους και τα πεζοδρόμια από την αρχή. Θα ειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο.

        Πιστεύω ότι είναι σε καλό σημείο. Έχουν περάσει δεκαετίες και δεν έχουμε φτάσει ούτε σε ένα δίκτυο 18 χιλιομέτρων. Η Τηλεθέρμανση έχει κάνει 18 χιλιόμετρα δίκτυο σε 15 χρόνια, ενώ τώρα νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 18 χιλιόμετρα μέσα σε κάτι μήνες.

        Νομίζω ότι η εταιρία το δουλεύει καλά και ότι τώρα που θα ανοίξει ο καιρός, αν βγει η πρόσκληση για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, που πιστεύω να βγει – έχω διαβεβαιώσεις από τον κύριο Ζερβό – να έχουμε έναν οργασμό εργασιών στη Μεγαλόπολη, γιατί θα δουλεύουν παράλληλα πάρα πολλά συνεργεία για να φτιάξουν τα σπίτια. Θα έχουμε κόσμο, εργαζόμενους και μία κίνηση στην πόλη για το διάστημα των επόμενων δύο χρόνων. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η κατασκευή.

Ο κ. Μαρινόπουλος Δημήτριος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο Περιφερειακό Τμήμα: Οι αγωγοί αυτοί που βλέπουμε έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν και υδρογόνο; Κάτι διάβασα ότι μάλλον ναι.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάποια πράγματα. Πάντως, ξέρω ότι γίνεται μία άριστη κατάσταση.

Ο κ. Μαρινόπουλος Δημήτριος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο Περιφερειακό Τμήμα: Ένα άλλο θέμα είναι ότι προχθές βγήκε στο φως της δημοσιότητας μία ανακοίνωση από την Περιφέρεια για τον δρόμο Μεγαλόπολη – Ολυμπία. Έχω μπροστά μου τον χάρτη και λέει : «Μεγαλόπολη – Νέδα – Ανδρίτσαινα – Αλιφείρα – Ολυμπία». Θα γίνει τούνελ στο Λύκαιο Όρος; Δεν καταλαβαίνω πώς είναι το σχέδιο. Η παλιότερη μελέτη ήταν Μεγαλόπολη, στους Αγίους Θεοδώρους, στον Λούσιο και να πιάσει την πεδιάδα της Ηλείας. Γνωρίζετε κάτι γι’ αυτό;

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Όχι. Το θέμα είναι το έργο σε πρώτη φάση να ενταχτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τα χρήματα δεν είναι λίγα.

        Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, όπως το αν θα γίνει τούνελ ή αν θα περάσει από εκεί, δεν έχουμε πλήρη άποψη για το θέμα. Εκείνο για το οποίο ενδιαφερόμαστε, συζητάμε και πιέζουμε είναι να μπει στην λογική του να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Είτε η όδευση είναι η Α, είτε παραπλήσια της Α, είτε εκατό μέτρα δεξιά, δεν απασχολεί τη Μεγαλόπολη. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το να μπορέσει να ενταχτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και να γίνει. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο, που δεν γίνεται σε έναν χρόνο. Όμως, από την στιγμή που θα μπει σαν προοπτική και θα βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό για την πόλη μας.

Ο κ. Μαρινόπουλος Δημήτριος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο Περιφερειακό Τμήμα: Συμφωνούμε.

        Επίσης, μην ξεχνάμε τον ¨Σαβαλά¨. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το πολύπαθο έργο, γιατί έχουμε πολλές διαρροές και το καλοκαίρι έχουμε θέμα.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Είναι ένα έργο για το οποίο προσπαθεί η Περιφέρεια και ίσως το βάλει στο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Είναι ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη και γενικά των Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να μπει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο. Δεν έχει βγει ακόμα η έγκριση.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨: Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε την βοήθειά σας για να ολοκληρωθεί το ΤΑΠτοκ, τώρα που έχει αναλάβει ο κύριος Σκαντζός, που ξέρουμε ότι έχετε τόσο καλές σχέσεις μαζί του.

        Έχουν ολοκληρωθεί και μάλιστα οδεύουν προς την πληρωμή τους, τα δημόσια έργα από το ΤΑΠτοκ που έχουμε όλοι συνυπογράψει και οι ιδιώτες ακόμα δεν έχουμε ούτε τις εγκρίσεις των προσκλήσεών μας.

        Χρήματα υπάρχουν για όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετοί Μεγαλοπολίτες μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και υπάρχει μία καθυστέρηση. Ως Πρόεδρος και μέσα από την επιτροπή που είμαι, δεν μπορώ να βρω τον λόγο για τον οποίο καθυστερούν και θα θέλαμε την βοήθειά σας, όπως έχω ζητήσει και την βοήθεια από τον Δήμο Γόρτυνος και από τον Δήμαρχο Τρίπολης. Πιέζουν όλοι την Πελοπόννησος Α.Ε. για να ολοκληρώσει τις προτάσεις μας.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Βεβαίως έχω πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Σκαντζό, όπως είχα και έχω με τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο.  Ο κύριος Σκαντζός που πρώτη φορά συζήτησε μαζί μου ως Αντιπεριφερειάρχης ήταν σήμερα, που ήρθε και θέσαμε κάποια θέματα άμεσα. Δεν μπορεί να μπει το σύνολο όλων των πραγμάτων στην πρώτη συζήτηση. Συζητήσαμε κάποια άμεσα προβλήματα στη Μεγαλόπολη, όσον αφορά την ένταξη κάποιων έργων που χρήζουν προτεραιότητας και θα επακολουθήσουν νέες συναντήσεις. Μπορούμε να δούμε πού ακριβώς έγκεινται τα αιτήματά σας και να τα συζητήσουμε από κοινού με τον κύριο Σκαντζό.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨: Κύριε Δήμαρχε, σας το λέω διότι έρχεται δεύτερο ΤΑΠτοκ 40.000.000,00€, το οποίο βέβαια αφορά μόνο τους ορεινούς όγκους και τη Μεγαλόπολη.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Έτσι κι αλλιώς, το ΤΑΠτοκ αφορά μεμονωμένες περιοχές, Μεγαλόπολη – Γορτυνία.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨: Ορεινούς όγκους, όμως. Έχουμε ενημερωθεί ότι είναι έτοιμο στις Βρυξέλλες και περιμένουν την αποπληρωμή, που φαίνεται ότι αποπληρώθηκε. Από την στιγμή που τα χρήματα πήγαν στην ¨Πελοπόννησος Α.Ε.¨, η Ευρώπη βλέπει ότι έχουν τοποθετηθεί τα χρήματα. Δεν βλέπει ότι έχουν πάει στους Δήμους ή στους ιδιώτες. Είναι έτοιμο το επόμενο ΤΑΠτοκ.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Δεν ξέρω τι γίνεται με την ¨Πελοπόννησος Α.Ε.¨ και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨: Είναι ο κύριος Μαντάς.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Με την ¨Πελοπόννησος Α.Ε.¨ ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω αν είναι ένα ή αν είναι δύο τα θέματα και δεν ξέρω αν η ¨Πελοπόννησος Α.Ε.¨ δουλεύει αυτή την στιγμή.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨:  Εμείς θέλουμε να κάνετε μία ερώτηση· Από την στιγμή που οι Δήμοι έχουν πληρωθεί, γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα για το τι γίνεται. 43 ιδιώτες είναι όλοι και τα χρήματα επαρκούν για όλους.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Αυτό μπορούμε να το δούμε στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Σκαντζό.

Ο κ. Δημήτριος Λυκογιάννης, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης ¨Αλφειός – Μαίναλο 2020¨: Στην διάθεσή σας όποτε θέλετε και να κατέβω μαζί σας για ό,τι χρειαστείτε.

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπ/πος του Συλλόγου Πολυτέκνων Μεγαλόπολης:  Κύριε Δήμαρχε, έχουμε δείξει ευαισθησία για πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν έχουμε δείξει καμία ευαισθησία μέχρι στιγμής για τους μαθητές της πόλης και μιλάω για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

        Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μία πρόβλεψη ούτε από την πλευρά του Δήμου, ούτε από την πλευρά κάποιου άλλου φορέα να βραβεύονται τα παιδιά που τελειώνουν την Γ΄ Λυκείου και να έχουν έστω μία ηθική ικανοποίηση ότι κατάλαβαν τις προσπάθειές τους οι γονείς τους, ο Δήμαρχος. Ένα συμβολικό ποσό για βράβευση.

        Έχετε προβλέψει τόσα στον προϋπολογισμό σας, όπως για τα ζώα της πόλης, για τα καταφύγια, τα κυνηγητικά και για χίλια δύο. Ως καθηγητής και ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.

        Μου φαίνεται άδικο, γιατί βλέπω σε πολλά περιοδικά να γίνονται πάρα πολλές βραβεύσεις σε πολλούς Δήμους, ακόμα και στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν είναι η πλευρά του δημάρχου ή αν είναι η πλευρά του Δεσπότη που βραβεύει τα παιδιά.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Η ευαισθησία μου για τα παιδιά είναι δεδομένη και δεν το συζητώ. Η ζωή μου όλη στον Δήμο μπορεί να είναι τέσσερα χρόνια, αλλά με τα παιδιά ασχολούμαι 35 χρόνια και πάντα είμαι ευαίσθητος.

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπ/πος του Συλλόγου Πολυτέκνων Μεγαλόπολης:  Δεν είναι δίκαιο.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Απ’ ότι ξέρω, παλιά υπήρχαν οικονομικά βραβεία, αλλά όλα αυτά στην πορεία κρίθηκαν «μη νόμιμα». Όχι ότι υπήρχε παρανομία, αλλά ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν χρήματα γι’ αυτό τον σκοπό.

        Μου λέτε τώρα για τα ζώα. Για τα ζώα προβλέπεται ότι πρέπει να δίνουμε χρήματα και δίνουμε πάρα πολλά. Βεβαίως, μπορεί από την ηθική πλευρά να γίνεται βράβευση των παιδιών, αλλά μην ξεχνάτε ότι λόγω της όλης κατάστασης έχουν αποσυντεθεί πλέον τα πάντα. Δηλαδή, ούτε μία συγκέντρωση δεν μπορούμε να κάνουμε.

        Με πρωτοβουλία του κυρίου Μπιλίση, είχαμε κανονίσει το καλοκαίρι να κάνουμε μία εκδήλωση στην πλατεία και μία συναυλία προς τιμήν όλων των παιδιών, αλλά αναβλήθηκε λόγω του ότι αναβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις.

        Θεωρώ ότι μία ηθική βράβευση των παιδιών είναι πολύ σπουδαιότερη από μία συμβολική οικονομική. Είναι πολύ σωστό το να βραβεύονται τα παιδιά του Δήμου μας, που είναι και πάρα πολλά αυτά που περνάνε στο Πανεπιστήμιο. Ο Δήμος μας είναι μία μηχανή παραγωγής φοιτητών, είναι η πόλη των επιστημόνων, προς τιμή όλων των κατοίκων της πόλης και των οικογενειών τους.

        Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και θα το δούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει αυτό και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως. Μία εκδήλωση για τους επιτυχόντες, κάτι που δεν μπορέσαμε να κάνουμε φέτος λόγω συνθηκών.

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπ/πος του Συλλόγου Πολυτέκνων Μεγαλόπολης:   Οικονομικά δηλαδή, από τον προϋπολογισμό…

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Στον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να εγγράψουμε ότι αυτό το ποσό θα πάει για να βραβεύσουμε τα παιδιά. Δεν πρόκειται να εγκριθεί. Παλιά, που γινόταν, ήταν με πρωτοβουλία της εκκλησίας και έμμεσα ο Δήμος βοηθούσε κάπως. Έπαιρναν και αρκετά χρήματα τα παιδιά και στη συνέχεια είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα.

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπ/πος του Συλλόγου Πολυτέκνων Μεγαλόπολης:  Κάτι θα σκεφτείτε μέχρι το καλοκαίρι, έστω μία ηθική…

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Ηθικά, βέβαια μπορεί να γίνει αυτό και μπορεί να γίνει και έμμεσα με κάποιο τρόπο, αλλά όχι δίνοντας χρήματα στα παιδιά. Ο κύριος Σιέμπος μπορεί να μας πει περισσότερα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Σιέμπος: Συμφωνώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορεί να μπει τέτοιος κωδικός. Το μόνο που έχει μπει στον προϋπολογισμό είναι ένα ποσό της τάξεως των 2.000,00€ γι’ αναξιοπαθούντες πολίτες, το οποίο μας περιορίζει ο νόμος να είναι σε αυτό το ύψος. Δεν μπορεί να μπει κάτι άλλο, γιατί είναι σαν αθέμιτος ανταγωνισμός, σαν δωροδοκία.

 Η ηθική επιβράβευση είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και είναι καλή η πρόταση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και θα συναντηθούμε στην επόμενη συνεδρίαση, είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν προκύψει κάποιο θέμα, θα σας ενημερώσουμε.

Ο κ. Γρηγορόπουλος Σωτήριος, μέλος της Επιτροπής, δημότης:  Μπορούμε και εμείς, ως Επιτροπή, να θέσουμε θέμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου/Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Ναι. Αν έχετε κάτι υπόψη σας, είμαστε πρόθυμοι.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Όμως, καλό θα είναι να περιμένουμε να μπορεί να γίνει δια ζώσης, γιατί υπάρχει καλύτερη προσέγγιση, καλύτερη επαφή και καλύτερη επικοινωνία. Αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να συζητηθεί, είμαστε στην διάθεσή σας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης των προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και όλα τα ανωτέρω,

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΓΝΩΜΗ ΘΕΤΙΚΑ, επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης.   

Η παρούσα απόφαση /διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167), με τις κατατεθείσες προτάσεις και απόψεις,  θα προωθηθούν 1) στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, 2) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και της Εισηγητικής ΄Εκθεσης, και γ) στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Προϋπολογισμού, κατά το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, του Δήμου Μεγαλόπολης.

 Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1/2022. 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης

   

Τα Μέλη

 

 

Υπ/φή

Μεγαλόπολη   26 /  01 / 2022

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Υπ/φές
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο