Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 2 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μεγαλόπολη 25 – 10 – 2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 15427

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε όπως, την του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Συζήτηση για το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης 2014 – 2019.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο