Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 14-12-2015

Μεγαλόπολη 07 – 12 – 2015

Αρ. Πρωτ.: 21466

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ 1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

Σας καλούμε όπως, την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Προτάσεις επί του προϋπ/σμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2016.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο