ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 6η του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Ιουλίου (Ζ΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.775,50€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 05/05/2014 έως και 01/07/2014. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.649,66 € επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014. 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.) έτους 2014, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. 5. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 15.200,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) ΣΑΤΑ έτους 2014 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών. 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.484,23 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 047/6 για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των σχολικών κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές». 7. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (7η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 79.627,25€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου (Α΄ κατανομή έτους 2014). 9. Αίτηση κας Κωνσταντούρου Γεωργίας του Ευαγγέλου για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. 10. ΄Εγκριση της αριθμ. 57/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί ψήφισης του Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2013. 11. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2014. 12. Αποδοχή πίστωσης υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή του Λογαριασμού του έργου. 13. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για την ενίσχυση υφιστάμενου κωδικού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. 14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για δημιουργία νέου κωδικού – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2014- Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης προς πηγή Βρυσούλη Τ.Κ. Παραδεισίων» για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών υδροδότησης. 15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 16. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση οδοποιίας – ασφαλτόστρωσης από Οικ. Παλαιόκαστρο προς Μυκηναϊκό Νεκροταφείο». 17. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες Βελτίωσης και Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού της Εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης». 18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Βελτίωσης και Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού της Εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Περιβολίων». 19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Υποδομών Τ.Κ. Φαλαισίας». 20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Τ.Κ. Μακρυσίου». 21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση μονοπατιού Τ.Κ. Καρύταινας». 22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Χράνων». 23. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε Δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης» – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή της προμήθειας. 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αντιπλημμυρική προστασία στα Τ.Δ. του Δήμου». 25. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Παραδεισίων στη θέση «Αγία Τριάδα» πλησίον οικίας Κανδηλώρου Γεώργιου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014. 26. ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Καρύταινας έξωθεν οικίας Ιατρόπουλου Πέτρου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014. 27. Καθορισμός αριθμού και θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Μεγαλόπολης και προσδιορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αυτών. 28. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στον κο Περιβολιώτη Ιωάννη του Γεωργίου επί της κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Μεγαλόπολης για το ψήσιμο και πώληση εποχικών προϊόντων (καλαμπόκι, κάστανα). 29. Αποδοχή παραχώρησης δουλείας εκτάσεων στην Τ.Κ. Τουρκολέκα για την ανόρυξη γεώτρησης των Μανιάτη Δημητρίου του Σωτηρίου, Μανιάτη Αθανασίου του Σωτηρίου και Αντωνόπουλου Δημητρίου του Αναστασίου. 30. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου συνιδιοκτησίας των κων Μαχαίρα Κωνσταντίνας, Μαχαίρα Θεοδώρου, Ντούρου Γεωργίου και Ντούρου Θεοδώρου σε κοινή χρήση Τ.Κ. Χράνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο