ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή της Πράξης ένταξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». 2. Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 195.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών χρηματική επιχορήγηση μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013. 4. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 24.639,42 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου Μεγαλόπολης (Β΄ κατανομή έτους 2013). 5. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 15.462,74 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2013 των Σχολικών Μονάδων Δήμου και αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης. 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Καρίταινας. 7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 243.209,83 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων. 8. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 1821 – ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 9. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών για το έτος 2013. 10. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2013. 11. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2013. 12. ΄Εγκριση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και καθορισμός ειδικοτήτων με σύμβαση έργου στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Αρκαδικό δίκτυο για την κοινωνική συνοχή», Δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 13. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Υδρεύσεως του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007). 14. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013». 15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του έργου «Αποκατάσταση κοινοτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Σκορτσινού». 16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. ΄Ισαρη». 17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, για την εγγραφή πίστωσης καταβολής δαπάνης υλοποίησης του έργου «Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης – ΄Εμφαση στην Παλαιοντολογία και εντοπισμό Απολιθωματοφόρων θέσεων» στα πλαίσια της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης. 18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή της πίστωσης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης εντός του Οικισμού Καμαρίτσας Τ.Κ. Λεονταρίου». 19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή της πίστωσης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας – αποκατάσταση προβολών και στηθαίων – αποκατάσταση πρόσοψης δημοτικού κτιρίου ¨Αχίλλειον¨». 20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Σχεδίαση, Ωρίμανση – Υποστήριξη για τη σύνταξη του φακέλου ΄Αδειας Δόμησης του έργου «Προμήθεια – Εγκατάσταση τριών Αιθουσών Διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μεγαλόπολης». 21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης της εκτελεσθείσας εργασίας «Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Οικισμού Χρούσα Τ.Δ. ΄Ισαρη». 22. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Αποτύπωση Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης Λειτουργίας Αντλιοστασίων ΄Υδρευσης Δήμου». 23. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον προσδιορισμό των Βασικών Δικτύων Υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης». 24. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου και δρόμων του Αρχαίου Παράσσιου Απόλλωνα». 25. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Οικ. Φαναϊτη». 26. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Παραδεισίων». 27. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΄Ισαρη». 28. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δυρραχίου». 29. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης». 30.΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο