ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡ.

Σας προσκαλούμε όπως, την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αίτηση του Συλλόγου των Απανταχού Χειραδέων «Η Αγία Παρασκευή» περί της κοπής των καμένων δένδρων στα βουνά «Ελληνίτσα» & «Ο Αϊ Γιώργης». 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 195.672,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 195.672,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών τακτική επιχορήγηση μηνός Ιανουαρίου έτους 2013. 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.129,00 € από πιστώσεις Υπουργείου Εσωτερικών κατανομής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). 5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.398,70 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ έτους 2013 του Ν. 2880/2001. 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.999,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Φόρο Ζύθου του Άρθρου 9 του Ν.Δ. 703/1970. 7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.790,05 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 2/11/2012 – 2/1/2013. 8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 36.521,92 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου έτους 2013 και αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης. 9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 48.497,14 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης του έργου «Ολοκλήρωση Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας». 10. Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.165,72 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης του έργου «Εκτροφείο Θηραμάτων – Παραθεριστικό Κέντρο Δήμου Φαλαισίας». 11. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2013». 12. Έγκριση της αριθμ. 20/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2013. 13. Έγκριση της αριθμ. 17/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2013. 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου του κοινοτικού Καταστήματος Θωκνίας στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τις ανάγκες του επιστημονικού προσωπικού και αποθηκευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στη Θωκνία του Δήμου Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας». 15. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ¨ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020¨ – Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 – 2014». 16. Παραλαβή της οριστικής εγκεκριμένης μελέτης (Υδραυλική) του 3ου σταδίου (τελικού) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Οικισμού Κάτω Μακρυσίου Δήμου Μεγαλόπολης». 17. ΄Εγκριση της διενέργειας της κατεπείγουσας προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 18. ΄Εγκριση της διενέργειας της κατεπείγουσας προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Τ.Κ. ΄Ισαρη – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 19. Περί πληρωμής του 2ου Λογαριασμού του έργου με τίτλο «Αλλαγή Δικτύου ΄Υδρευσης από πηγή Αγ. Βασιλείου Δ.Δ. Κουρουνιού μέχρι δεξαμενή Τ.Δ. Καρύταινας» 20. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. ΄Ισαρη». 21. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Δ. Αναβρυτού». 22. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Δημιουργία Αθλοπαιδιών» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης. 23. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «΄Εργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στα Τ.Δ. του Δήμου». 24. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση κοινοτικών δρόμων – τεχνικά Τ.Κ. Καστανοχωρίου». 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Ζώνης». 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Δήμου Μεγαλόπολης». 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σουλαρίου». 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή στέγης και κουφωμάτων στο πυρόπληκτο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Δ. Αναβρυτού». 29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μελά». 30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση εισόδου Μεγαλόπολης από Ανδρίτσαινα». 31. Εγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ζωγραφικού Διακόσμου Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Θωκνίας». 32. ΄Εγκριση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης των Παραδοτέων (Π1 & Π3) της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου ιδιοκτησιακών, χωρικών και οικονομικών στοιχείων (βιωσιμότητα κ.λ.π.) για έκδοση ΚΥΑ του άρθρ. 47 του Ν. 3982/2011 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη». 33. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία Αθλοπαιδιών» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης. 34. Διάλυση της Σύμβασης του έργου «Αποπεράτωση δικτύου με κατασκευή δεξαμενής Τ.Δ. Καρύταινας». 35. Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από όργανα του Δήμου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών λειτουργίας του. 36. Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Μεγαλόπολης – Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο