ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 197.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών τακτική επιχορήγηση μηνός Ιουνίου έτους 2013. 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.288,99 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων από 01.01.2013 έως 30.04.2013 των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο από 1.1.2011 κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013» Δήμου Μεγαλόπολης. 4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση 11ης Αναβίωσης Αρχαίων Αγώνων Αθλητισμού και Πολιτισμού στο Λύκαιο ΄Ορος – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013. 5. Έγκριση της αριθμ. 8/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης περί έγκρισης του Απολογισμού οικονομικού έτους 2012. 6. Αποδοχή της Απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 413 Υπομέτρο L321, Δράσεις, L321 -1, L321-2 L321-3, για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΩΤΙΛΙΟΥ» Δήμου Μεγαλόπολης. 7. Περί εξασφάλισης της πίστωσης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 8. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καμάρας»- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 9. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καρύταινας». 10. Αναμόρφωση του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου «Κοπή ξερών και επικίνδυνων δένδρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης». 11. Αναμόρφωση του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή βάσεων – Διαμόρφωση χώρου και μεταφορά προτομών στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης». 12. Αναμόρφωση του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνου τοιχίου στο Νεοχώρι Φαλαισίας». 13. Αναμόρφωση του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 – Αλλαγή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Λύκαιο – Νέδα». 14. Αναμόρφωση του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την ενίσχυση της πίστωσης με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού». 15. Διάθεση πίστωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (4η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013. 16. ΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ. Μεγαλόπολης» για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 17. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Μεγαλόπολης- – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 18. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης Πισίνας Εκμάθησης Κολύμβησης Δήμου Μεγαλόπολης- – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΑ». 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκορτσινού». 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης». 22. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής και Παράδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΑ». 23. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βάστα». 24. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Νέας Εκκλησούλας». 25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (χώρος Σχολείου) Οικισμού Απιδίτσας Τ.Κ. Χωρέμη». 26. ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης στην πλατεία ΒΕΗ (ΜΟΜΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ). 27. ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Τ.Κ. Λεονταρίου (μετατόπιση στύλου Νο 57 στον Υ/Σ 1 Λεονταρίου). 28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Σοφοκλέους. 29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Ακόβου οικία Καλογερόπουλου Ηλία. 30. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου από το μετασχηματιστή έως την ιδιοκτησία Μπάρλα Γεωργίου. 31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου από τον κεντρικό δρόμο στη θέση ¨΄Αγιος Δημήτριος¨ έως Αγγελοπουλέϊκα. 32. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου οικία Σιμόπουλου Ιωάννη. 33. Περί ένταξης της Τοπικής Κοινότητας Μάτεσι της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στο Δήμο Μεγαλόπολης. 34. Χρήση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) στην Τ.Κ. Ποταμιάς Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης. 35. Αποδοχή της δωρεάν παραχωρούμενης οικοπεδικής λωρίδας ιδιοκτησίας Φλωρεντίας Κάβουρα του Δημητρίου σε κοινή χρήση της Τ.Κ. Ραψομμάτη Δήμου Μεγαλόπολης. 36. Διαγραφή χρεών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλειος Κανέλλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο