ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ. ΤΡΙΤΗ 30 Αριλίου.

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1.Αποδοχή πίστωσης ποσού 197.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών χρηματική επιχορήγηση μηνός Μαρτίου έτους 2013 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013. 2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου. 3.Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου. 4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 66.700,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 5.Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.835,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων από 1.09.2012 έως 31.12.2012 των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο από 1.1.2011 κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 6.Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 318.650,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (3η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2012 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 7.Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 116.840,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (4η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2012 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 8.Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 57.790,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (1η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 9.Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 57.790,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (2η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 10.Χρηματική επιχορήγηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεγαλόπολης «Ο ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ», για την έκδοση Επαγγελματικού Οδηγού της πόλης. 11.΄Εγκριση του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2011 (από 01-01-2011 έως 30-06-2011). 12.΄Εγκριση του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2011 (από 01-01-2011 έως 30-06-2011). 13.΄Εγκριση του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2011 (από 01-07-2011 έως 31-12-2011). 14.΄Εγκριση της αριθμ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2013. 15.΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2011. 16.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την κάλυψη εποχικών πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μεγαλόπολης. 17.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Γορτυνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. 18.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας από βλάβες στο δίκτυο πόσιμου νερού – Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καρίταινας». 19.΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 1ης Νικηφόρου μάχης της Ελληνικής Επανάστασης στις 27-03-1821 στα ¨Στενά¨ της Τ.Κ. Καρίταινας του Δήμου Μεγαλόπολης. 20.΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Τ.Κ. Καρίταινας Αγ. Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως. 21.΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δυρραχίου προς τιμή του Δυρραχίτη ΄Ηρωα της Ελληνικής Επανάστασης Στρατηγού Παναγιώτη Κεφάλα. 22.΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Moto cross 2013. 23.Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών χλωριωτών – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 24.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΑ». 25.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Μεγαλόπολης». 26.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζόδρομου Καμάρας». 27.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ποταμιάς». 28.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία – ασφαλτόστρωση στα ΤΔ Ζώνης προς Τρίλοφο Καλυβάκια». 29.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων υδραυλικών υποδομών αντλιοστασίων & δεξαμενών του Δήμου». 30.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Αποκατάσταση Δημοτικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης». 31.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείου-Κατασκευή κεραμοσκεπής Οστεοφυλακίου Τ.Κ. Καράτουλα». 32.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ποταμιάς». 33.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Χράνων». 34.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Ξενοδοχείου) και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης του Δ. Μεγαλόπολης». 35.΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση τ6ου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Σουλαρίου από οικία Τζώρτζη Σαρ. έως τη Γέφυρα. 36.Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης στη Ζιάκα Βαρβάρα του Ιωάννη για ΄Εκθεση Βιβλίου κατά τις μέρες του Πάσχα. 37.Καθορισμός θέσης – άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης. 38.Ανανέωση συνδρομής στην εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών Δήμος – NET για το έτος 2013. 39.Ανανέωση συνδρομής στην εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο